تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

با مطالعه شیب و طبقه بندی آن در محدوده مورد مطالعه مشخص گردید که نزدیک 58.57 درصد روستاها در شیب کمتر از 5 درصد، نزدیک 31.36 درصد روستا در شیب 5 تا 15، 8 درصد روستاها در شیب 15 تا 25، 1.19 درصد روستاها در 25 تا 35 و 0.6 درصد روستاها در شیب بالای 35 قرار گرفته­اند. به گونه کلی همانطور که در بحث ارتفاع مطرح گردید ارتباط­اس معکوسی بین شیب و استقرار  و اندازه سکونتگها هست به طوری که قسمت اعظم روستاها و جمعیت در محدوده مورد مطالعه در شیب کمتر از 5 و بین 5 تا 15 قرار گرفته­اند و با افزایش شیب از اندازه و تعداد سکونتگاهها کاسته می­گردد. در محدوده با شیب پایین به دلیل اینکه فرسایش خاک کمتر و دسترسی به اب سطحی بیشتر می باشد، برای کشاورزی که شکل غالب معیشت در ناحیه می باشد نیز مناسب­تر می باشد. یکی از عواملی کلیدی در برپایی سکونتگاههای ناحیه مورد مطالعه قنات و دسترسی به آب بوده می باشد و دو عامل که در احداث قنات­ها در منطقه تاثیر به سزایی داشته­اند همین شیب و جنس زمین بوده­اند(جدول 2-3 و نقشه شماره 3-3).

وضعیت آب و هوا

مهمترین عوامل موثر در تعیین آب و هوای هر منطقه مقدار بارندگی، رطوبت نسبی، درجه حرارات در ماه های مختلف سال، تبخیر و تعداد روزهای یخبندان می باشد. که تابع طول و عرض جغرافیایی، دوری و نزدیکی از دریا، جهت وزش باد، جایگاه توپوگرافی و پوشش گیاهی منطقه می باشد. با در نظر داشتن اینکه در ناحیه مورد مطالعه ایستگاه سینوپتیک وجود ندارد به اجبار از آمار ایستگاه سینو پتیک شهرستان سراون بهره گیری شده می باشد. شهرستانهای ایرانشهر، سرباز و خاش نیز در همسایگی ناحیه مورد مطالعه قرار دارند اما با در نظر داشتن ارتفاع ایستگاهها که عامل مهمی در وضعیت اقلیم یک منطقه دارد از اطلاعات ایستگاه سراوان بهره گیری شده می باشد. ایستگاههای شهرستانهای، سراوان با ارتفاع 1195 متر از سطح دریا،  شهرستان ایرانشهر با ارتفاع 591.1 متر از سطح دریا، شهرستان سرباز با ارتفاع 406 متر از سطح دریا و شهرستان خاش با ارتفاع 1394 متر از سطح دریا دارند(سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، 1390). ایستگاه(باران سنجی) شهرستان مهرستان با ارتفاع 1300 متر از سطح دریا دارد که با ارتفاع ایستگاه شهرستانهای سراوان و خاش اختلاف کمتری دارند اما شهرستان سراوان از لحاظ توپوگرافی شباهت بیشتری به شهرستان مهرستان دارد(نقشه شماره 4-3).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه