تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

– در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین 3.31 مربوط به اندازه تمایل به بهره گیری از وسایل حمل ونقل عمومی بوده می باشد ؛  که این امر بیانگر تمایل بیشتر ساکنین به بهره گیری از وسایل حمل و نقل عمومی می باشد در صورتی که عدم کف سازی مناسب وغیرهمسطح بودن خیابان و عدم وجود پیاده رو مناسب برای رفت و آمد افراد سالخورده که جمعیت زیادی را به خود اختصاص داده وافراد معلول با میانگین 1.88مناسب ارزیابی نشده می باشد اگرچه کمترین میانگین را در شاخص های حمل و نقل دارد؛ اما ازمنظر ساکنین خیلی مناسب نیست.بطورکلی بعد حمل و نقل دارای میانگین 2.59 ونامطلوب ارزیابی شده می باشد.

– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین 3.51 به مشکل بزهکاری تعلق دارد ؛معابرباعرض کم باپیچ و خم بسیار و خانه های قدیمی و متروک زمینه بسیار مناسبی را برای بزهکاری افراد فراهم نموده می باشد.  و کم ترین میانگین 2.51 به عدم مشارکت در شهرسازی اختصاص دارد که از علت های اصلی آن عدم آگاهی نسبت به تأثیر افراد در تصمیم گیریهای شهر و بازسازی محله دانست.به طورکلی کیفیت اجتماعی با میانگین 3.12 نشان دهنده ی وضعیت مطلوب محله نسبت به دیگر ابعاد کیفیت زندگی نیست .

– در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین 3.61 به افزایش آلودگی هوای محله ناشی از تخریب ساختمان های فرسوده و ساخت و سازهای جدید دردهه ی اخیراختصاص دارد .تخصیص وام های کم بهره از سوی دولت به مقصود بازسازی بافت فرسوده ومقاوم سازی ساختمانهاوجلوگیری ازاسکان وتخریب اراضی قابل کشت روستاهای حاشیه ی شهر وکاهش هزینه  ی دولت جهت تامین زیرساختهای غیر ضروری ،باهدف بهره گیری ی بهینه از اراضی بایر و ساخت و سازهای فشرده بارعایت تراکم ازجمله عوامل مهم در افزایش آلودگی هوا وسرو صدای ناشی از آن درمحله گردیده می باشد . دررویکردی دیگربه عدم توجه مسئولین شهری به بازسازی زیرساخت ها، محله ی قلیچ فاقد جوی های مناسب برای هدایت آبهای ناشی از بارندگی  وشیب نامناسب خیابان و هدایت آب به کوچه های فرعی ،عبور پیاده رادچار مشکل نموده می باشد لزوما معضلات دیگری زیرا عدم وجود پارک و فضای سبز مناسب ،رفت وآمدزیاد حیواناتی زیرا موش وگربه و…سبب گردیده تا کم ترین میانگین 2.22 راشامل گردد. درجمع بندی کلی محله ی قلیچ با میانگین 2.84ازکیفیت محیطی مطلوبی برخوردارنیست.

– در بعد کیفیت توجه بیشترین میانگین 2.75 تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر ازمیانگین بالایی برخورداراست این امر باتوجه به سکونت افراد درنواحی داخلی شهر بیانگر رفاه ودسترسی بیشتر وبهتر به خدمات شهری می باشد.و زندگی آپارتمان نشینی با میانگین 2.39 مطلوب ارزیابی نمی شودبه همین دلیل درارزیابی شاخص موردنظر بامیانگین کمتری روبروهستیم . بطورکلی کیفیت توجه دارای میانگین 2.56 می باشد.

– در کیفیت زندگی شهری، بعد اجتماعی با میانگین 3.12 دارای بیشترین و بعد توجه با میانگین 2.56 دارای کم ترین میانگین می باشد. به گونه کلی کیفیت زندگی شهری دارای میانگین 2.79 می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه