تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت خدمات و امکانات موجود در بخش مرکزی

وجود نابرابری های کمی و کیفی میان عرصه های شهری و روستایی و تشدید آنها طی روندهای دگرگون ساز دهه های اخیر، ضرورت جستجوی راههای خروج از مسأله و تعدیل نابرابریها را به گونه جدی مطرح ساخته می باشد. نارسایی های خدماتی در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین محدودیت امکانات اشتغال در عرصه های روستایی را از یکسو و جاذبه های شهری از سوی دیگر، نهایتا این گونه روندها را هم به زیان حوزه ها و مناطق شهری و هم به بهای فروپاشی نظام زیستی– فضایی سکونتگاههای روستایی تشدید کرده می باشد(سعیدی، 1، 1388). بر این اساس مسئله خدمات­رسانی روستایی برای بقای روستاها و حتی شهرها و تعدیل فاصله میان شهر و روستا از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. حال در پژوهش حاضر خدمات موجود در بخش مرکزی شهرستان مهرستان اعم از زیربنایی، آموزشی، بهداشتی-درمانی، تجاری- اقتصادی، اداری-سیاسی و مذهبی، ورزشی، ارتباطی و پشتیبانی-ترویجی مورد مطالعه قرار می­گیرد.

1-11-3-3- خدمات زیربنایی

خدمات زیربنایی موجود در بخش مرکزی شامل آب لوله کشی، برق، راه آسفالته، راه خاکی، راه شوسه و راه مالرو می­باشند. از خدمات موجود فقط راه آسفالته حوزه­ای می­باشد که برد فضایی دارد و مابقی خدمات نقطه­ای محسوب می­شوند که برد فضایی ندارند. با در نظر داشتن اینکه آب، برق و راه از نیازهای اولیه خدماتی موجود در روستا هستند وجود آنها در روستا از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. طبق آمار با مطالعه خدمات زیربنایی  که به تفکیک دهستان در بخش مرکزی انجام گرفته، حاکی از این می باشد که در دهستان بیرک 38 درصد روستاها از آب لوله کشی و 56 درصد روستاها از برق بهره مند هستند. همچنین 30 درصد روستاها به راه آسفالته، 64 درصد روستاها به راه خاکی، 1 درصد روستاها به راه شوسه و 2 درصد روستاها به راه مالرو دسترسی دارند. در دهستان زابلی 21.84 درصد روستاها از آب لوله کشی، 66.38 درصد روستاها از برق بهرمند هستند. همچنین 17.65 درصد روستاها از راه آسفالته، 78.15 درصد روستاها راه خاکی و 4.2 درصد روستاها به راه شوسه دسترسی دارند. نکته قابل توجه اینکه هیچ روستایی در دهستان زابلی به راه مالرو دسترسی ندارد(جدول شماره 29-3). در یک نگاه کلی مشخص می­گردد که تقریبا 63 درصد از روستاهای بخش مرکزی به آب لوله کشی که از نیازهای اولیه هر روستایی می باشد، محروم هستند که یکی از علت های اصلی آن شاید کوچک بودن روستاهای محدوده مورد مطالعه باشد. همچنین 26 درصد روستاها از نعمت برق محروم هستند. دسترسی به راهها نیز وضعیت مطلوبی ندارد، به طوریکه 74 درصد روستاهای بخش مرکزی به راه خاکی دسترسی دارند 21.3درصد به راه آسفالته و ما بقی به راههای شوشه و مالرو دسترسی دارند که درصد کمی می باشد. دسترسی غالب روستاها به راه ارتباطی همان راه خاکی می باشد و 21 درصد روستاها که به راه آسفالته دسترسی دارند نیز دلیل آن قرارگیری آنها در نزدیکی محورهای زابلی-سیب سوران، زابلی- سرباز و زابلی ایرانشهر(خصوصا راه جدید در حال ساخت که از دهستان بیرک می­گذرد) می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه