دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

  1. مدیریت کردن تغییرات و از میان برداشتن موانع راه:

برای اغلب افراد تغییر رنج آور می باشد. نمی توان تصور نمود در زمانی که افراد در مورد چالش های محتمل و نامحتمل آینده صحبت می کنند، کاملاً آرام باشند و بخندند. مقاومت در برابر تغییر با ایجاد رفتار هایی بروز می کند، مانند: کنترل کردن، شکایت کردن، انتقاد کردن، کنار کشیدن، انکار کردن و خودداری کردن. احساسات نهفته در این رفتارها، ترس، آشفتگی و عصبانیت می باشد. حتی زمانی که فرد  الزام به تغییر را به لحاظ عقلانی درک می کند، احساس ترس ممکن می باشد وجود داشته باشد، دلیل این امر راحت طلبی و وابستگی به راه حل های قبلی می باشد.

زمانی که افراد اشتباهات درونی خود را عمیقاً درک می کنند آنرا تکرار نخواهند نمود و از ترس و آشفتگی در برابر تغییر رها نخواهند گردید و این عمیق ترین سطح هوش معنوی می باشد. نازل معتقد می باشد هوش معنوی بیشتر با شهود، بینش و فرزانگی همراه می باشد تا تحصیلات دنیوی و دانش عملی. نامحدود بودن، ماهیت کل نگر و بهره گیری از سمبل ها در این هوش باعث می گردد ت ادراک فرد عمیق تر گردد و به دنبال آن کار و ارتباط خود با دیگران را غنی تر سازد. به علاوه هوش معنوی با  گرایشات معنوی و خودشکوفایی ارتباط نزدیکتری دارد تا تکریم و پیروی از سنن قدیم. همچنین هوش معنوی برای درک معضلات ارتباطی و رفع آن بکار برده می گردد، همچنین هوش معنوی می تواند در محیط کار، برای برنامه ریزی و تدوین خط مشی ها بیانیه هدف مورد بهره گیری قرار می گیرد( قهرمانی، 32-34).

باتوجهبهجایگاههوش معنویدر موفقیتسازمان، زارعی متین و همکارانشمواردزیر را بر می شمارند و تاکید می کنند که این مواردمیتواندمطمحنظرمسئولینقرارگیرد؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان