دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

 داده، اطلاعات و دانش

در این مدل استیفن معتقد می باشد، داده  با ذخیره کردن سرو کار دارد و شامل  اعداد و ” بوده ها” و واقعیت های اولیه و خام می باشد که در برگیرنده مفاهیمی مانند کسب داده، ویژگی­های داده، فیلترینگ، انتقال، کاهش و تحلیل معنایی داده قابل شناسایی می باشد. اطلاعات نیز شامل داده های پردازش شده می‌باشد که در بر گیرنده مفاهیمی زیرا جمع کردن، اختصار کردن، پنداشتن و فرض کردن، نسبت، جزءبندی کردن و پراکندگی  شاخص‌های فصلی می باشد. مقصود از دانش همان اطلاعات مفهومی کنش‌مند می باشد که با مفاهیمی زیرا داوری، تحلیل دقیق، ساختار، کیفیت، ارزشیابی و طرح‌ریزی سر و کار دارد. در نهایت  بصیرت همان ظرفیت حل مساله و تصمیم گیری می­باشد که ناشی از دانش می باشد. (وردی نژاد و بهرامی، 1392)

به بیانی دیگر بصیرت کاربرد دانش می باشد که با بینش عملی و درونی همراه می باشد بنابر این بصیرت به تمامه مرتبط با انگیزه می باشد که به معنی کنش مناسب در طی زمان، ابتکار اقدام و ظرفیت خلق وآفرینش می باشد.

مدل دوم ، طیف داده ها در میان دو بردار

در مدل دوم طیف میان داده تا بصیرت میان دو بردار استقلال متن، زمینه  و درک وفهم شکل می‌گیرد. این مدل ساده که توسط جینی بلینگر ارایه شده می باشد،  نشان می دهدکه نقطه آغاز داده می باشد که با “روابط درک وفهم ” آن اطلاعات شکل می گیرد و پس از شکل گیری اطلاعات با “الگوهای درک و فهم ” پیرامون یک موضوع، دانش به وجودآمده و درنهایت باشکل گیری ” اصول درک ” می باشد که خرد و بصیرت به وجودمی آید.

پس در این مدل با درک روابط میان داده ها، اطلاعات به وجودمی آید، باشکل گیری ” الگوهای درک”  اطلاعات می تواند تبدیل به دانش گردد و با درک دانش بصیرت شکل می گیرد . (وردی نژاد و بهرامی، 1392)

 

Figure 2 شکل 2-2: مدل جینی بلینگر (1997) – منبع: (وردی نژاد و بهرامی، 1392)

مدل  سوم ، طیف داده ها  در زمینه ای پیچیده

این مدل که توسط ناتان شیدروف ارایه شده می باشد، همانند بلینگر از داده آغاز کرده و با اطلاعات، دانش و خرد پایان می­گیرد. اما شیدرف معتقد می باشد مرحله دیتا با پژوهش، خلاقیت، جمع آوری و اکتشاف سرو کار دارد و مرحله اطلاعات با عرضه کردن، سازماندهی و بازنمایی تکمیل می گردد. مرحله دانش با گفت وگو ومحاوره، روایت و انضمام و یکپارچگی سرو کار دارد ومرحله بصیرت با غور و تعمق،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای