دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3 ابزار گردآوری اطلاعات

مهمترین روش های جمع آوری اطلاعات در این پژوهش بدین تبیین می باشد:

الف) مطالعات کتابخانه ای: جت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع از منابع کتابخانه ای و مقالات بهره گیری شده می باشد.

ب) تحقیقات میدانی: برای گردآوری داده ها در مرحله طراحی الگویی مفهومی از طریق مبانی نظری و انجام مصاحبه های اکتشافی و مطالعه مقالات مختلف به مقصود شناسایی مؤلفه های هوش معنوی و رهبری موثق اقدام شده می باشد و در ادامه از پرسشنامه باز برای تعیین اندازه موافقت خبرگان با شاخص ها و گویه ها بهره گیری شده می باشد. در مرحله پیمایش مدل مفهومی، از پرسشنامه بسته در مقیاس لیکرت جهت ارزیابی مولفه های هوش معنوی و رهبری موثق با در نظر داشتن شاخص های آنها اقدام گردیده می باشد. پرسشنامه هوش معنوی چهار شاخص اصلی در این هوش(تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی و توسعه حالت آگاهی) را می سنجد و مجموع امتیازات پاسخگو بین صفر تا 96 می باشد. در پرسشنامه رهبری موثق نیز دو دسته سوال داریم که دسته نخست ویژه رهبران و دسته دوم ویژه پیروان می باشد که این سوالات نیز هریک به فراخور خویش چهار شاخص اصلی رهبری موثق(شفافیت، روحی/اخلاقی، پردازش متعادل و خودآگاهی) را می سنجد.

از 54 سوال پرسشنامه مذکور هفت سوال نخست مربوط به بعد منش( دیدگاه) معنوی، پنج سوال برای سنجش بعد آگاهی جهانی، پنج سوال ویژه خودآگاهی و پنج سوال هم مربوط به بعد تسلط بر خویشتن می باشد. و برای سنجش هوش معنوی نیز ده سوال مربوط به بعد شفافیت، هشت برای سنجش بعد اخلاق درونی، هفت سوال برای بعد پردازش متعادل و هفت سوال هم برای سنجش خودآگاهی در نظر گرفته شده می باشد.

سوالات این پرسشنامه با بهره گیری از ادبیات و پرسشنامه های موجود در حوزه هوش معنوی و رهبری موثق طراحی گردیدند. در ضمن در طراحی این سوالات از طیف پنج گزینه ای لیکرت[1] بهره گیری گردیده می باشد که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری به شمار می رود. به حداکثر موافقت با گویه امتیاز 5 و حداقل مخالفت با گویه امتیاز 1 تعلق می گیرد.

برای 22 سوال اول که مربوط به متغیر هوش معنوی می باشد طیف لیکرت به صورت های زیر می باشد:

[1] . Likert Scale

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان