دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه :

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین خلاقیت و نوآوری به عنوان متغیرهای مستقل و بهره وری به عنوان متغیر وابسته می پردازد.و در این فصل تعاریف و نظریه هایی مربوط به متغیرهای خلاقیت و نوآوری و بهره وری و پیشینه های داخلی و خارجی در مورد هر سه متغیر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

الف) ادبیات پژوهش (گستره نظری):

١- ٢- خلاقیت

١- ١- ٢- خلاقیت چیست؟

خلاقیت زیباترین و شگفت انگیزترین خصیصه بشر می باشد.نگاه کردن متفاوت به مسائل و رسیدن به یک راه حل جدید همان چیزی می باشد که عموماٌ از آن به خلاقیت تعبیر می گردد.خلاقیت در حقیقت فرآیندی می باشد که در ذهن فرد خلاق اتفاق می افتد و حاصل آن شکل گرفتن یک ایده جدید یا یک راه حل ابتکاری می باشد.امروزه اهمیت خلاقیت و تأثیر زیربنائی آن در کلیه مسائل زندگی برای همگان عیان گشته می باشد.لازمه هرگونه تحول،پویایی و حرکت،خلاقیت می باشد.پس اغراق نیست اگر بگوییم بشر در کلیه پیشرفت هایش مدیون تفکر خلاق می باشد (فیض بخش، ١٣٨١).از خلاقیت تعاریف متعددی به اقدام آمده می باشد:

خلاقیت و نوآوری : خلاقیت فعالیتی می باشد که باعث ایجاد ایده های نو می گردد و نوآوری به عنوان خلاقیت کاربردی تعریف شده می باشد به بیانی دیگر نوآوری فرآیندی می باشد که به وسیله آن خدمات و کالاهای بیشتر و بهتر و جدیدتری ارائه می گردد (سینک[1]، ١٩٨۵).مارکرت بودین[2] : توانایی به جامع اقدام نشاندن ایده یا هنر واقعی زیبا که تازه،شگفت آور و با ارزش می باشد (بودین، ٢٠٠۵).فرانکن[3]   می گوید :” خلاقیت یعنی گرایش به تولید و تشخیص دادن ایده های متناوب فرعی و امکان پذیر،خلاقیت ممکن می باشد در حل مساله و ارتباط با دیگران و سرگرم کردن خودمان و دیگران مفید باشد.به سه دلیل خلاقیت برای بشر برانگیزنده می باشد :

[1] .Sink

[2] .Boden

[3] .Frunken

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟