دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

) ریسک صندوق

با تمام تمهیداتی که برای سود آور بودن صندوق ها مانند وجود ضامن و متولی در نظر گرفته شده اما این صندوق ها باز هم خالی از ریسک نمی باشند و نمی توان احتمال زیان را در صندوق ها نادیده انگاشت، مانند ریسک هایی که صندوق ها را تهدید می کند ،می توان به موارد زیر تصریح نمود:

  1. ریسک نوسان بازده بدون ریسک: افزایش بازده بدون ریسک موجب می­گردد قیمت اوراق بهادار با بازده حداقلی معین کاهش یابد و اگر صندوق در اینگونه از اوراق سرمایه گذاری کرده باشد با زیان رو به رو می­گردد.
  2. ریسک نکول: در ارتباط با اوراق مشارکت این احتمال هست که ناشر از پرداخت بدهی خود ناتوان باشد و نکول کند؛ زیرا، قسمتی از دارائی های صندوق را اوراق مشارکت تشکیل می دهد، صندوق ها همواره با ریسک نکول ناشران اوراق مشارکت روبرو می باشند.
  3. ریسک مدیریت: تصمیمات نادرست مدیران سرمایه گذاری صندوق ها نیز می تواند موجب کاهش ارزش دارائی های صندوق گردد، توجه کردن به منافع شخصی در برابر منافع صندوق و سرمایه گذاران و نیز مهارت و تخصص کافی نداشتن، از علت های وجود این ریسک می باشد که صندوق ها و سرمایه گذران را تهدید می کند. به کارگیری مدیران متعهد و حرفه ای می تواند، موجب کاهش ریسک مدیریت گردد.
  4. ریسک بازار ( تغییر قیمت دارائی های مالی): همواره سرمایه گذاری در سهام ریسک کاهش قیمت را به همراه خود دارد، رکود بازار و کاهش شاخص موجب می گردد که قیمت تعداد زیادی از سهام شرکت ها کاهش یابد و در نهایت ارزش دارائی های صندوق نیز کاهش می یابد. می توان گفت، تمام ریسک هایی که بازار و سهام شرکت ها با آن مواجه هستند مانند: ریسک صنعت، ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی، ریسک قوانین و مقررات و غیره صندوق ها را نیز تهدید می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش یا نتایج مورد انتظار

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین خبرگی مدیران سرمایه گذاری صندوق ها با بازده، ریسک و عملکرد آن ها می باشد ما به دنبال یافتن این موضوع هستیم که آیا اندازه تحصیلات، مدرک تحصیلی، تجربه کاری مدیران سرمایه گذاری بر اندازه ریسک پذیری و بازده صندوق تاثیر می گذارد؟ و این ویژگی های مدیر با عملکرد صندوق ارتباط معناداری دارد؟ آیا مدیریت حرفه ای با به کارگیری افراد با تجربه تر و نیز با تحصیلات بالا تر بدست می آید؟ و آیا می توان با به کارگیری افراد با تحصیلات بالا و در رشته های مرتبط با حوزه کاری صندوق ها بازده آن ها را بهبود بخشید؟ آیا می توان ریسک پذیری صندوق ها را با اندازه تحصیلات و تجربه نیروی کار آن ها مرتبط دانست؟ و در نهایت گواهینامه های بورس با عملکرد، بازده و ریسک صندوق ها ارتباط دارد؟ با ذکر این نکته که هدف علمی این پژوهش غنا بخشیدن به ادبیات صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد.