دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در این فصل به معرفی پژوهش پرداخته ایم.بدین مقصود آغاز توضیحاتی درمورد طرح کلی پژوهش، جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش و پایایی و روایی و شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات و روش گردآوری اطلاعات مطالبی ارائه شده می باشد.

۱-۳- طرح کلی پژوهش

طرح کلی پژوهش در این مطالعه از نوع تحقیقات همبستگی بوده که به مطالعه ارتباط بین خلاقیت و نوآوری با بهره وری منابع انسانی می پردازد.

۲-۳- جامعه آماری

در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت پالایش نفت(پالایشگاه) شیراز در سال ٨٨ می باشد که در مجموع ٨٠٠ نفر می باشند که این کارکنان سرپرست و مدیر نیستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

۳-۳- نمونه آماری

برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسی[1] (١٩٧٠) بهره گیری شده می باشد وطبق جدول حجم نمونه ٢٢٠نفر تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی ساده ، انتخاب شدند بعد از جمع آوری پرسشنامه ها تعداد ۲۰ پرسشنامه بدون پاسخ(باطل)بودو درنتیجه تجزیه و تحلیل آماری روی٢۰۰ پرسشنامه صورت گرفت.

۴-۳- ابزار های پژوهش

 

١-۴-۳- پرسشنامه خلاقیت رندسیپ:

این پرسشنامه توسط رندسیپ در سال ساخته١٩٧٩شده و در مجله شخصی[2] چاپ شده می باشد.این پرسشنامه ،خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد و حاوی ۵٠ سوال بسته و هر سوال دارای۵ گزینه می باشد که بنا به دستورالعمل این پرسشنامه ضریبی ثابت به صورت مثبت و منفی برای هر گزینه انتخابی در نظر گرفته شده می باشد که به هنگام استخراج داده ها به آن اعمال می گردد(مقیمی،١٣٨۵ ).

[1] -Morgan&Krejcie

 

[2] – personal journal

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟