دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نحوه اندازه گیری هوش معنوی با بهره گیری از مدل ویگل ورث

می توانیم هریک از این 21 ویژگی را در قالب عبارات رفتاری تشریح کنیم، در سطوحی که بتوان به تعریف یک مهارت از آن دست پیدا نمود. در اینجا یک مثال اظهار شده می باشد. در قسمت اول (خودآگاهی)یک ویژگی بنام ” آگاهی از نفس درونی و نفس متعالی یا معنوی 1 ” هست. پنج سطح از ویژگی غالب در این مهارت هست، یک بسیار آسان و 5 بسیار مشکل می باشد(ویگل ورث،2003، ص11).

شکل(4-2)  مثالی از ربع اول ” آگاهی از نفس درونی و نفس متعالی/ معنوی”

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-2-2 رهبری موثق

1-4-2-2 تعریف رهبری

 

رهبری در بسیاری از سطوح مختلف علوم انسانی از جمله علوم سیاسی، اجتماعی، مذهبی و مدیریتی به کار رفته می باشد که در همه این علوم با کمی اختلاف به معنای نفوذ در افراد و ایجاد تغییر و هدایت در رفتار آنها برای رسیدن به هدف می باشد. (میرکمالی، 1385: 127). استاد مطهری معتقد می باشد که: «رهبر به یک تعریف کسی می باشد که سبب تسهیل گروه در نیل به هدف رهبری گردد، به عبارت دیگر وی آسانگر نیل به مقصود می باشد.» (مطهری، 1374: 29). البته اهداف در علوم و عرصه‌های مختلف، متفاوت می باشد. در علم مدیریت هنری فایول برای اولین بار رهبری را تحت عنوان «جهت‌دهی یا دستوردهی» به عنوان یکیاز وظایف پنج‌گانه مدیریت مطرح نمود. سپس کلمه هدایت در زبان فارسی جایگزین آن گردید. در حال حاضر به معنای توانایی دیگران به کوشش مشتاقانه جهت کسب اهداف معین به کار می‌رود و اساس فرآیند رهبری توان تأثیرگذاری یک فرد بردیگران می باشد. (امیرکبیری، 1374: 271).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان