دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

تقسیم بندی کارکردی دانش

علاوه بر تقسیم بندی فوق، دانش می­تواند براساس کارکردهایی که دارد تقسیم بندی گردد. دانش می‌تواند کارکرد توصیفی [1]داشته باشد و به اظهار چه چیزی یک پدیده بپردازد، می تواند کارکرد فرایندی[2] داشته باشد و چگونگی انجام واقعه­ای را توصیف کند یا مــی تواند کارکرد علت – معلولی داشته باشد و چرایی وقوع یک پدیده را تبیین سازد.(Zack, 1999)

این تقسیم بندی توسط کوئین و همکارانش (1996) در مورد دانش حرفه­ای یک سازمان به کار گرفته شده می باشد. این پژوهشگران دانش حرفه­ای در یک سازمـان، به ترتیب صعودی اهمیت در چهار سطح کارکردی تعریف کرده اند:

دانش درک یا دانستن چه چیزها(Know – What): از طریق آموزش رسمــی به دست می آید. این سطح از دانش، برای سازمان ضروری می باشد، لیکن برای موفقیت تجاری کافی نیست.

مهارت پیشرفته یا دانستن چگونگی ها (Know – How): تبدیل آموخته های کتابی به اجرای اثربخش. توانایی به کارگیری اصول علمی یک رشته در دنیای پیچیده واقعی. این سطح از دانش برای سازمان ارزش افزوده زیادی به دنبال می آورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فهم سیستم ها یا دانستن چراها(Know – Why): دانش عمیق از چگونگی و روابط علت – معلولی یک رشته علمی. این دانش به افراد حرفه ای اجازه می دهد تا از سطح اجرای وظایف فراتر طریقه و به حل مسایل وسیع تر و پیچیده تر بپردازند و ارزشی فوق العاده را برای سازمان­ها ایجاد کنند.

خلاقیت خودانگیخته یا در نظر داشتن چراها(Care – Why): شامل انگیزه، اشتیـاق و تطبیـق برای موفقیـت می گردد. گروه­هایی که این خصوصیت را دارند معمولاً نتایج بهتری از گروه­های با ســــرمایه فیزیکی بیشتر تولید می کنند. بدون این خصوصیت، دانش حرفه ای سازمان ممکن می باشد دچار رخوت گردد و از تغییر و بهبود در جهت تطابق با الزامات محیط پیرامونی باز بماند. (Quinn et al., 1996)

کوئین اظهار می دارد که سه سطح اول دانش حرفه ای می­تواند در سیستم های سازمان، پایگاه­های داده یا فناوری­های عملیاتی موجود باشد؛ اما سطح چهارم مرتبط با فرهنگ سازمانی می باشد. ایشان همچنین خاطرنشان می کند که اکثر سازمان­ها تمرکز آموزشی خود را روی سطح اول می گذارند و کمتر به سطوح بالاتر می پردازند.

[1] DECLARATIVE

[2] PROCEDURAL

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای