دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

– تأثیر و اهمیت خلاقیت و نوآوری :

تأثیر و اهمیت خلاقیت و نوآوری را از سه جنبه کلی،فردی و سازمانی مورد مطالعه قرار می دهند:

الف) تأثیر و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه کلی و عمومی :

١- خلاقیت و نوآوری یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین ویژگی های خاص بشر و مظهر خلیفه الهی بشر در کره زمین می باشد.

٢- مجموعه تمدن بشر محصول خلاقیت ها و نوآوری های بشر می باشد.

٣- ادامه حیات بشر بدون خلاقیت و نوآوری امکان پذیر نیست.

۴- خلاقیت و نوآوری یکی از اصلی ترین اهداف تعلیم و تربیت می باشد.

۵ـ خلاقیت و نوآوری عامل بهبود مستمر کیفیت زندگی و افزایش رفاه و آسودگی و رفع معضلات و موانع می باشد.

۶ـ خلاقیت و نوآوری موجبات رشد و توسعه اقتصادی،علمی و صنعتی را فراهم می سازد.

٧- همه سازمانها ،کارخانه ها و همه تولیدات و محصولات وخدمات حاصل خلاقیت ونوآوری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٨- جوامع پیشرفته تر دارای خلاقیت ها و نوآوری های بیشتری هستند.

ب) تأثیر و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی:

خلاقیت و نوآوری عامل رشد و شکوفایی استعدادها و سوق دهنده به سوی خودشکوفایی،خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت های فردی،شغلی و اجتماعی.

ج) تأثیر و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی:

١- خلاقیت و نوآوری عامل پیدایش سازمان.

٢ـ خلاقیت و نوآوری عامل تولیدات و خدمات.

٣ـ خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت.

۴ـ خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کمیت،تنوع تولیدات و خدمات.

۵ـ خلاقیت و نوآوری عامل کاهش هزینه ها،ضایعات و اتلاف منابع.

۶ـ خلاقیت و نوآوری عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان.

٧ـ خلاقیت و نوآوری عامل ارتقاء سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان.

٨ـ خلاقیت و نوآوری عامل کاهش بروکراسی اداری (کاهش پشت میز نشینی و مشوق اقدام گرایی).

٩ـ خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان.

١٠ـ خلاقیت و نوآوری عامل بالندگی سازمان (حقایق، ١٣٨٠).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟