دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

اثربخشی :

اندازه موفقیت سیستم در حصول به اهداف و انجام وظایف تعیین شده می باشد.تاثیر اندازه تکمیل شدن کارهای صحیح بشر می باشد.در تعریف دیگر تاثیر عبارت می باشد از : انتخاب کارهای صحیح، مفید و مرتبط.برای ارزیابی اندازه اثربخشی حداقل چهار ملاک مورد توجه می باشد:

١. برای امیدواری به اثربخشی یک کار،این کار بایستی بر اساس عقل و منطق و تجزیه و تحلیل های کارشناسی تعریف و طراحی شده باشد.

٢.کیفیت : آیا کارهای صحیح را بر طبق مشخصات از پیش تعیین شده انجام داده ایم؟

٣.کمیت(به مقدار بودن) : آیا کلیه کارهای صحیح به انجام رسیده اند؟

۴.به موقع بودن : آیا کارهای صحیح به موقع انجام پذیرفته می باشد؟

فرآیند برنامه ریزی،ارتباط تنگاتنگی با اثربخشی دارد.ما در مورد کاری که انجام خواهد گرفت،زمان انجام آن و معمولاٌ انواع معیارهای کیفی مربوط تصمیم گیری می کنیم.این امر در سطح افراد و نیز در سطح سازمان صادق می باشد.برای اندازه گیری اثربخشی کافی می باشد کاری را که تصمیم به انجامش داشته ایم با کاری که عملاٌ انجام داده ایم مقایسه کنیم.بنا بر این اثربخشی کافی می باشد کاری را که تصمیم به انجامش داشته ایم با کاری که عملاٌ انجام داده ایم مقایسه کنیم،پس اثربخشی موضوعی مربوط به

ستاده می باشد.ثمربخشی و کارآمدی کلماتی مترادف با اثربخشی می باشند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟