دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی هوش معنوی

ایمونز معتقداستکههوشمعنویممکناستدر قالبهایزیرمشاهدهشود: صداقت،دلسوزی،توجهبهتمام سطوحهشیاری،همدردیمتقابل،وجودحس،مبنیبراین کهنقشمهمیدریککلوسیعتردارد،بخششو خیرخواهیمعنویوعملی،درجستجویسازگاریوهم سطحشدنباطبیعتوکلهستی،راحتبودندرتنهایی، بدونداشتناحساستنهایی. به علاوه، نوبل[1]و واگان[2]معتقدندکهمولفه هایهشتگانهایکهنشان­دهندههوشمعنویرشدیافتههستند،عبارتندازدرستیو صراحت،تمامیت،تواضع،مهربانی،سخاوت،تحمل،مقاومت وپایداریوتمایلبهبرطرفکردننیازهایدیگران( زارع و همکاران، 1391: 61). مایس (2001) اظهار می کند که هوشمعنویمتضمناندیشیدنبهمعناینمادینحوادثورویدادهایزندگیفردیویافتنمعناوهدف درهمهتجربههایزندگیاست . پس،بهتعبیری،هوشمعنوییکعدسیاستکهفردازطریقآنحوادثو تجربههارادرکمیکندواینروشبرایدیدنچیزهاازیکچشماندازیبالاتراست( افروز و همکاران، 1388: 5).

مادهومعتقداستبه وسیلههوشمعنوی،مشکلاتمعناییوارزشیراحلکردهو فعالیتهاوزندگیمانرادرفضاییغنیتر،وسیعتروبامعناترقرارمیدهیموتعیین میکنیمکدامیکازروشهایزندگیمعنایبیشتریدارند. اسکالرادعامیکندهوشمعنویقادراستورایسیستمعلتومعلولینیوتنحرکتکند( زارعی متین و همکارانش،1390: 76).

 

3-3-2-2 کاربرد هوش معنوی در محیط کار

کاربردهوشمعنویدرزندگیفردمیتواندارتباطشخصراباخود،دیگرانوخداو بهخصوصپرورشخودآگاهیفردتسهیلکند. باتکیهبراعتقاداتفرد،هوشمعنویقادر بهتسهیلوارتقاءآگاهیواحساسارتباطباخداوحضورخدامیشود( نازل، 2004: 5). استفادهازهوش معنویدررهبریسازمان،توجهبهتلفیقوکاربردمعنویتدرعملکرد سازمانیواثربخشیرهبریرشدفزآیندهاییافتهاست( آمرام، 2009: 3).

     زمانیکهافراد،اشتباهاتدرونیخودراعمیقاًدرککنند،آنراتکرارنخواهندکردو ازترسوآشفتگیدربرابرتغییررهاخواهندشدکهاینعمیق ترینسطحهوشمعنوی می باشد. ادوارد(2003)سوالیبهاینصورتمطرحکردکه ” آیااستفادهازمعنویتبرایحل مشکلاتدلالتبراینداردکهمجموعه ایازمشکلاتبهطورویژهمیتوانندبهوسیله معنویتفردحلشوند”،و” همچنیناثربخشیاینشکلمسألهدرمقابلشکل های گوناگونغیرمعنویموردپرسشقرارگرفت”.  دراینراستاامونز(2000)ومک هاوک (2000) بیانکردندکهازهوشمعنویمیتوانبرایحلمشکلاتروزانهاستفادهکرد،در حالیکهولمن (2001) هوشمعنویرااصولاًدرجهتحلمسائلوجودیواخلاقی حالیکه وی هوشمعنویرااصولاًدرجهتحلمسائلوجودیواخلاقی دانستهاست. ادواردنیزبیناستفادهازهوشمعنویبرایحلمشکلاتواستفادهازآنها درحلمسائلغیرمعنویتمایزقائلمی گردد. برایمثالفردیکهدرپایانعمرخودبهسر میبردممکناستارزشهایمعنویواعتقاداتوجودیبرایروشنکردناحساس

[1] . Nobel

[2] . Vagan

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان