دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعاریف نظری متغیرها :

* خلاقیت : مقیمی(١٣٨۵) معتقد می باشد که خلاقیت عبارت می باشد از : توانایی تلفیق ایده ها به شیوه ای منحصربه فرد برای برقراری ارتباط غیرمعمول بین ایده های مختلف.

* از نظر الوانی(١٣٧٩): خلاقیت،پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر جدید می باشد.به تعبیری دیگرخلاقیت تصریح به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد.

* خلاقیت یعنی توانایی نگاه جدید و متفاوت به یک موضع و یا فرایند شکستن و دوباره ساختن دانش خود درمورد یک موضوع(رشیدی، به نقل از ورتهایمر،١٣٨٧).

* فرد لوتانز[1](١٩٩٢) استاد رفتار سازمانی،خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافتهای افراد و یا گروه ها در یک روش جدید،تعریف کرده می باشد(تولایی، ١٣٨٧).

* بارزمن[2]،خلاقیت را فرآیند شناختی از به وجود آمدن یک ایده،مفهوم،کالا یا کشفی بدیع می داند(شهرآرای و مدنی پور،١٣٧۵ ).

* خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست.رابینز(١٩٩١)،ترجمه:کبیری(١٣۶٩).

* استرنبرگ[3](٢٠٠۶) می گوید:”خلاقیت ترکیبی می باشد از قدرت ابتکار با انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی که یادگیرنده را قادر می سازد خارج از نتایج تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل آن رضایت شخصی می باشد.

* نوآوری : نوآوری به معنای علمی و کاربردی ساختن اندیشه های نو و تازه می باشد(نوری، ١٣۶٨).

* نوآوری فراورده جدید یا محصول خلاقی می باشد که توسط یک سازمان یا فرد ارائه می گردد و مانند خلاقیت دارای عنصر تازگی و نوبودن می باشد(رشیدی به نقل از دامان پور،١٣٨٧).* در یک تعریف کلی نوآوری را می توان به عنوان هر ایده ای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف نمود( حسینی، ١٣٧۶).* نوآوری فرآیند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصول،خدمات و روش های جدید عملیات می باشد رابینز(١٩٩١)،ترجمه کبیری(١٣۶٩).

* نوآوری عبارت می باشد از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه های نو ناشی از خلاقیت،به بیانی دیگر،در خلاقیت اطلاعات به دست می آید و در نوآوری،آن اطلاعات به صورت های گوناگون عرضه می گردد. رابینز(١٩٩١)،ترجمه کبیری(١٣۶٩).* بهره وری : استانیر[4] : بهره وری معیار عملکرد و یا قدرت توان موجود در تولید کالا و خدمات می باشد(خاکی، ١٣٨۴).* استیگل[5]:  بهره وری نسبت میان داده ها و ستاده های مرتبط با عملیات ورودی مشخص و معینی می باشد(سمانت[6]، ١٩٨۵). ماندل[7] :بهره وری و مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منافع مصرف شده می باشد که به نسبت مشابه دوره ای پایه مقایسه می گردد و به کار می رود(خاکی، ١٣٨۴).* سمانت[8] نیز بهره وری را نسبت بازده ملموس به نهادهای  ملموس تعریف می کند(هینس[9] و دیگران، ١٩٧۶).بهره وری معیاری برای قضاوت پیرامون اندازه تغییر ناشی از عملکرد آدمی در چهارچوب یک ساختار متقابل انسانی- ماشینی می باشد (خاکی،١٣٨۴).

[1] -Fared Lotanez

[2]– Barezman

[3]– Strunberg

[4] -P.Q Stainer

[5] -Stigel

[6] -Sumanth

[7] -Mandel

[8]–Sumanth

[9]– Hines

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟