عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

– با در نظر داشتن ساختار محله وشیوه غیررسمی تفکیک زمین در مناطق حاشیه ای و روستاها و کوچه هایی با پیچ و خم بسیارباعرض کم و ساخت و سازهایی بامصالح نه چندان مرغوب سبب شده می باشد تاساکنین غیر از کیفیت مسکن به عدم توجه سازندگان به هنگام ساخت و ساز و ریزش مصالح، بیشترین میانگین 3.50 را به خوداختصاص دهد . باتوجه به اینکه محله به بازار روز شهید بهشتی واقع در بلوارکشاورز، حدود300 متر وبازار هفتگی که در روز سه شنبه در کمربندی جنوبی درحدود200 متری محله قرار دارد ؛توانسته می باشد تا حدودی نیازمندیهای اولیه و رضایت ساکنین را فراهم نمایداما با میانگین 2.17 عدم رضایت ساکنین راشاهد باشیم. بطورکلی کیفیت کالبدی با میانگین 2.70 مطلوب ارزیابی نشده می باشد.

– کیفیت حمل و نقل به دلیل ایستگاه های فراوان اتوبوس و تاکسی از میدان ساعت تاانتهای بلوار کشاورز توانسته می باشد محبوبیت زیادی در بین ساکنین محلات این ناحیه داشته باشد. سهولت دسترسی ، کاهش هزینه و امنیت مانند عواملی می باشد که درحین تکمیل پرسشنامه ذکرگردیده می باشد واضح می باشد که  بیشترین میانگین 3.23 مربوط به تمایل زیاد به بهره گیری از وسایل حمل ونقل عمومی باشد و کم ترین میانگین 1.94 مربوط به پیاده رو های نامناسب به دلیل عدم دخالت سازمان های مسئول به تفکیک اراضی با در نظر داشتن رشدجمعیت وعدم آینده نگری لازم  آن،پیچ و خم های زیاد معابروفاقد پیاده رو، معضلات زیادی را برای معلولین و سالخوردگان ایجاد نموده می باشد.دریک مطالعه کلی شاخص های حمل و نقل درمحله ی صاحب زمان بامیانگین 2.58مطلوب ارزیابی نشده می باشد.

– براساس یافته های پژوهش اکثرساکنین محله ی فوق دارای درآمدکمتراز200هزارتومان تا500 تومان هستند پس درآمد بسیار کم و معضلات مالی فراوان و  خانوارهایی باتراکم جمعیتی بالا سبب گردیده اندکه مشکل بزهکاری درمحله بیشتر نمایان گرددوبه این ترتیب اکثر نمونه ها معضلات بزهکاری را از اساسی ترین معضلات محله ی خود بدانند.پس در بعد اجتماعی بیشترین میانگین 3.50 مربوط به شاخص بزهکاری می باشد . مشارکت شهروندی در رشدکیفیت شهری (شاخص شماره 28 )کم ترین میانگین 2.44را در محله دارد. دربررسی نتایج، محله از نظر کیفیت اجتماعی با میانگین 3.08 دروضعیت مطلوبی قرار ندارد.

– بامروری بر کیفیت محیطی محلات بالا می توان دریافت که دغدغه ی اکثر شهروندان افزایش آلودگی هواو آلودگی صوتی ناشی از افزایش اتومبیل وگردوغبارناشی از ساخت وسازهای فراوان می باشد این امر درمحله ی فوق چنین ارزیابی می گرددکه وجود کمربندی جنوبی ، عبور وسایل نقلیه ی سنگین وقرارگرفتن درمسیرجاده ی کیاسر- سمنان ،شاهدترافیک های شدیدی دراغلب ساعات روز سبب افزایش آلودگی گردیده وبیشترین میانگین 3.67رادراین زمینه دارا باشد.

همانطوریکه در فصل قبل به آن تصریح گردید اغلب محلات ساری با مشکل دفع آبهای سطحی مواجه هستند اگرچه با میانگین 2.16 نسبت به دیگر محلات دروضعیت بهتری قرار دارد؛امااین میانگین گویای وضعیت مطلوب درمحله نمی باشد.دربررسی اجمالی از کیفیت محیط، محله صاحب زمان دارای میانگین 2.81  ودرسطح نامطلوبی می باشد.

– در بعد کیفیت توجه بیشترین میانگین 2.77 مربوط به شاخص شماره 39 و کم ترین میانگین 2.48 مربوط به شاخص شماره 40 می باشد. این بعد دارای میانگین 2.62 می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه