تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک به مقصود تدوین مدل داده مفهومی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1-1   تحلیل واریانس یک طرفه(One- way ANOVA)

واکاوی واریانس به اختصار ANOVA مجموعه­ای از مدل­های آماری می باشد که به مطالعه میانگین در گروه­ها و توابع وابسته به آن­ها می­پردازد. در این روش واریانس بدست آمده از یک متغیر تصادفی به اجزا کوچکتری که منابع واریانس هستند تقسیم می­شوند. در ساده ترین شکل آن، ANOVA آزمون آماری را فراهم می­کند که برابری میانگین­های گروه­های متفاوت را می­آزماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین گروه­ها از واریانس بهره گیری می­گردد، به همین دلیل به این فنون تحلیل واریانس گفته می­گردد. به این شکل که آغاز میانگین و واریانس نمونه­های هرکدام از گروه­ها مشخص می­گردد، سپس مشخص می­گردد که این واریانس بین گروه­ها ناشی از متغیر یا متغیرهای مستقل می باشد، یا ناشی از شانس و خطا می باشد. در تحلیل واریانس یک طرفه، تاثیر یک متغیر مستقل اسمی (یا ترتیبی) روی یک متغیر وابسته فاصله­ای (یا نسبی) مطالعه می­گردد. این روش به ما می­گوید که تفاوت­های نظاره شده در میانگین نمونه آماری در جامعه آماری نیز هست یا خیر. به بیانی دیگر تفاوت بین میانگین­ها معنا­دار می باشد یا خیر. به گونه اختصار آزمونی که برای مقایسه میانگین یک صفت کمی در بیش از دو جمعیت بهره گیری می­گردد، واکاوی واریانس( ANOVA ) نام دارد.

 

1-1-1-1-2   تحلیل خوشه­ای

«تحلیل خوشه­ای مشاهدات مشابه را گروه­بندی می­کند. به گونه مرسوم در جدول داده­ها مشاهدات در ردیف و هر متغیر در یک ستون نمایش داده می­گردد. تحلیل خوشه­ای به عنوان روشی در کاهش داده­ها معروف می باشد یعنی از بین مشاهدات تعدادی گروه همگن حاصل می­گردد که هدف اصلی آن به حداقل رساندن تغییرات درون گروهی و به حداکثر رساندن تغییرات بین گروهی می باشد.

مفاهیم فاصله و تشابه­ها از مفاهیم اساسی تحلیل خوشه­ای می باشد. فاصله اندازه­ای می باشد که نشان می­دهد دو نظاره تا چه حد جدا از یکدیگرند. در حالی­که تشابه شاخص نزدیکی آن­ها با یکدیگر می باشد. پژوهشگر قبل از تحلیل نخست بایستی یک مقیاس کمی را که بر پایه تشابه بین مشاهدات اندازه گرفته می­گردد را انتخاب کند. این شاخص­ها با در نظر داشتن الگوریتم تشکیل خوشه، ماهیت متغیرها (پیوسته، گسسته یا دو ارزشی) و مقیاس اندازه­گیری انتخاب می­شوند.

بخش مهم نتایج تحلیل خوشه­ای نمودار درختی می باشد که بیانگر فرآیند سلسله مراتبی خوشه بندی می باشد که می­تواند به صورت افقی یا عمودی نشان داده گردد.

تحلیل خوشه­ای جستجو و سازماندهی اطلاعات به منظورتعیین گروه­هایی از موضوعات می باشد که افراد داخل یک گروه از جنبه­هایی مشابه و با افراد گروه­های دیگر نامتشابه هستند. اگر نمونه­ها دارای خواص اندازه گیری شبیه به هم باشند، در نتیجه در فضای بسیار نزدیک به یکدیگر قرار می­گیرند در این مرحله عامل­های استخراج شده تحت فرآیند آماری تحلیل خوشه­ای گروه بندی می­شوند. برای تعیین گروه­ها از روش دورترین همسایه بهره گیری گردید. بر این اساس با بهره گیری ازروش­های ریاضی، یک نمودار n بعدی تنظیم گردید که درآن هر نمونه عنوان یک نقطه در فضای عاملی n بعدی در نظر گرفته می­گردد. در این مدل ریاضی، نقاط یا نمونه­هایی که به یکدیگر نزدیک­ترند، مسلمأ در امتیازات عاملیشان مشابه خواهند بود»(Alijani& Ghahroudi Tali, 2008 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه