عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک به مقصود تدوین مدل داده مفهومی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جنیفر و همکاران (Jennifer, et al.,2005) مطالعه‌ای با عنوان «مدل مفهومی از فرآیند رسوب در حوضه رودخانه Yuba بالا » انجام داده‌اند. این مدل مفهومی نشان می‌دهد فرآیندهای کلیدی کنترل کننده دینامیک رسوب در حوضه رودخانه Yuba بالا که با بهره گیری از اندازه گیری­های میدانی، عکاسی هوایی، و ویدئوگرافی کم ارتفاع مورد آزمایش و تجدید نظر قرار گرفت. در نهایت این محققان، توزیع فضایی اجزای یک مدل مفهومی در چارچوب  GISکه راهنمایی ارزان برای ایجاد یک نقشه برای درک پویایی رسوب در مقیاس حوضه فراهم می کند، را پیشنهاد می­کنند.

دینو و نیدکارنی ( 2007) در مطالعه باعنوان « راهنمایی­هایی برای بهره گیری موثر از مدلسازی موجودیت- ویژگی – ارزش برای پایگاه داده پزشکی » تصریح دارند که مدل داده موجودیت – ویژگی –ارزش، جایگزین مناسبی نسبت به روش‌های ارتباط­ای مرسوم از مدلسازی پایگاه داده می‌باشد. در شرایطی این مدل مناسب می­باشد که داده­ها دارای شرایط زیر باشند: داده­های پراکنده، دارای ویژگی­های بی­شمار، وجود کلاس­های ترکیبی بی­شمار.

قهرودی تالی در سال 2006 در پژوهشی به تدوین مدل مفهومی برای مدیریت مخاطرات در حوضه های رود ایران پرداخت.

جیمن و باز  Geyme &  Baz, 2007)) پژوهشی با عنوان «پتانسیل سنجش از راه دور برای نظارت بر تغییرات پوشش زمین و اثرات آن بر جغرافیای طبیعی در منطقه کوه کایسداگی Kayisdagi) ) و اطراف آن (استانبول) » انجام داده­اند. اطلاعاتی از فرآیندهای تخریب در مراتع منطقه را با بهره گیری از داده‌های ماهواره ای ارائه داده‌اند. نتایج  این پژوهش نشان داد که ژئومورفولوژی و فرآیندهای طبیعی مانند فرسایش، جنبش توده‌ای، هوازدگی فیزیکی و هوازدگی شیمیایی تغییرات غیرطبیعی قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.

سینر و همکاران، (2010(Sener, et al., در پژوهشی تحت عنوان « ترکیب AHP با GIS برای انتخاب محل دفن زباله: مطالعه در حوضه آبریز بیشر در ترکیه» برای تعیین مناسب ترین محل دفن زباله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با GIS ترکیب گردید. در این پژوهش به مطالعه معیار های مختلف مانند زمین شناسی، هیدروژئولوژی، بهره گیری از زمین، شیب، ارتفاع، جهت و فاصله از شهرک، آب­های سطحی، جاده­ها، و حفاظت مناطق (اکولوژیک، علمی یا تاریخی) پرداخته گردید. هر معیار با AHP مورد مطالعه قرار گرفت و توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه