عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک به مقصود تدوین مدل داده مفهومی

قسمتی از متن پایان نامه :

عادلی و همکار(Adeli, et al.,2011)  در پژوهشی تحت عنوان « کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری: مطالعه موردی در انتخاب مکان دفع زباله» عوامل ژئومورفولوژیک از قبیل: سنگ، خاک، شیب، گسل، ناپایداری زمین و عوامل اقتصادی- اجتماعی، عوامل اکولوژیک و عوامل آب وهوایی را مورد ملاحظه قرار داده­اند و بر آن بوده­اند تا بهترین مکان دفع زباله با کمترین خطرات اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی را معرفی نمایند. در پایان 9 مکان مناسب دفع زباله در شهر بناب انتخاب نموده­اند.

پناهی حسین آبادی (1390) در پایان نامه ای با عنوان « مطالعه محدودیت های ژئومورفولوژیک توسعه فیزیکی شهرکرمانشاه » کوشش داشته می باشد محدودیت های ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه را شناسایی نماید. وی باکمک عکس­ها و تصاویر ماهواره ای طریقه توسعه فیزیکی شهر را طی دوره­های مختلف مشخص نمود. آنگاه با بهره گیری ازDEM  1:25000 سازمان نقشه برداری کشور اطلاعات مورد نیاز منطقه به دست آمد، سپس براساس دو مدل فازی و بولین در نرم افزار ARC GIS به پهنه­بندی زمین برای توسعه فیزیکی بر پایه عوامل طبیعی و عوامل انسانی اقدام نموده می باشد.

اولین پژوهش در مورد مدل داده مفهومی در قالب رساله­ی کارشناسی ارشد در جغرافیای طبیعی تحت عنوان “ارزیابی مخاطرات ژئومورفولوژیک با مدل مفهومی جغرافیایی در حوضه کن- تهران” توسط سعیده قره چاهی در دانشکده­ی علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی در سال 1390 انجام شده می باشد.

حسینی و همکاران (1391) در مطالعه با عنوان « پهنه بندی جغرافیای محدودیت­های توسعه کالبدی شهر رشت با بهره گیری از GIS » به شناخت تنگناهای طبیعی و انسانی توسعه  فیزیکی شهر رشت و تحلیل گسترش فضایی آن با مدل آنتروپی شانون، پرداخته­اند؛ همچنین راه­کارهای منطقی جهت توسعه آتی شهرارائه داده­اند. احمدی و همکاران (Ahmadi, et al., 2013) در پژوهشی با عنوان «مطالعه تأثیر دانش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار» در مطالعه تأثیر دانش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار تصریح دارند به اینکه شهرهای واقع در مناطق خشک و مناطق نیمه خشک (نمونه موردی: شهر قم) در مسائل طبیعی به ویژه مسائل مربوط به ژئومورفولوژی  نیاز اساسی هست که در برنامه ریزی­ها در نظر گرفته شوند. بی توجهی به اصول و مکانیزم  مورفولوژیک در برنامه ریزی ها تعادل دینامیک و مورفولوژیک را بهم می­زند و سبب ایجاد خسارات جبران ناپذیری می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه