تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

عناصر گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ساختار عرصه­های روستایی و شهری دخالت دارند و روابط موجود میان آنها را نمی­توان به سادگی در چهارچوبهای ذهنی و از پیش تعیین شده مطالعه نمود؛ اما از آنجا که مدل­های نظری می­توانند به شناخت جنبه­های گوناگون روابط شهر و روستا و فعال سازی ذهن و درک بهتر آنها کمک می­کنند می­توان این مدلها را با در نظر داشتن قابلیتهای خاص آنها به کارگرفت. لازم ذکر گردد هر یک از این مدلها محاسن و معایبی دارد و شرایط ویژه مکانی-فضایی خاص خود را می­طلبد(سعیدی، 1390، 141). نظریه مکان مرکزی، مدل قطب رشد، رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی، رویکرد توسعه اگروپلیتن و رویکرد شبکه منطقه­ای و… رویکردها و مدلهایی در زمینه توسعه فضایی هستند که هر یک در چهارچوب و ساختار اجتماعی –اقتصادی خاصی مطرح شده و نسبت به یکدیگر از اولویت زمانی برخوردار بوده و به نوعی همدیگر را از نظر مبنایی تکمیل می­نمایند. بعضی از این نظریه­ها، از نظر اجرایی، با وجود پیامدهای نامطلوب مکانی-فضایی، اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی مورد توجه هستند. در پژوهش حاضر با در نظر داشتن روابط بین موضوع، سوالات، فرضیه و اهداف، نظریه  سرمایه­داری بهره­بری به عنوان نظریه پایه در تدوین دیدگاه حاکم بر پژوهش و تحلیل روابط و مناسبات شهر و روستا انتخاب گردیده می باشد. اما با در نظر داشتن اینکه نظریه سرمایه­داری بهره­بری در ارتباط به روابط سنتی روابط شهر و روستاست و در نهایت با اصلاح این روابط بایستی پیوند میان شهر و روستا ایجاد گردد تا توسعه روستایی و شهری در گرو هم قرار گیرند و توسعه روستایی تسهیل گردد. پس نظریات، مدل و رویکردهای دیگری همچون مکان مرکزی، قطب رشد، کارکردهای شهر در توسعه روستایی، اگروپلیتن و شبکه منطقه­ای برای ورود به بحث، اصلاح این روابط سنتی نیز مورد مطالعه قرار گرفتند.

1-2- نظریه، مدل­ها و رویکردهای پایه

1-1-2- نظریه مکان مرکزی[1]

اصل مرکزیت یا نظریه مکان مرکزی را والتر کریستالر، جغرافیدان آلمانی، با انتشار کتاب مکانهای مرکزی در جنوب آلمان(1933م) که حدود 75 سال از انتشار آن می­گذرد، معرفی نمود. او به انگیزه درسهای استاد خود، روبرت گرادمان، و با در نظر داشتن مطالعات یوهان فون تون، آدنا وبر، ورنر زومبارت، آلفرد وبر و ماکس وبر، به شناسایی مکانهای مرکزی در جنوب آلمان پرداخت، تا ضمن فراهم آوردن زمینه­های تئوریک-اقتصادی لازم برای طبقه بندی منطقی سیاسی-اداری، به قانونمندیهای جغرافیایی-اقتصادی حاکم بر تعداد، وسعت و پراکندگی سکونتگاههای شهری دست یابد(سعیدی، 1387، 762).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]– Central  Place Theory

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه