عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مایک داگلاس که نگاهی بسیار نزدیک به جان فریدمن دارد، بدون آنکه درک صحیحی از تئوری پایه مکان مرکزی به دست دهد، مباحث پیشین مرتبط با روابط شهر و روستا را صرفا در قالب توجه قطب رشد مطرح می سازد(سعیدی، 1390، 83). داگلاس در مورد چگونگی دستیابی به پارادایم جدید توسعه منطقه ای روستایی، با نگاه انتقادی توجه قطب رشد را از جنبه های بخش پایه اقتصاد، نظام شهری، روابط شهر و روستا، شیوه برنامه ریزی و حوزه های سیاستگذاری مورد نقد و مطالعه قرار می دهد و تاکید بر اصلاح این نگرشها، اصول پارادایم خود را در جنبه های مذکور اظهار می کند. این جنبه ها عبارتند از(سعیدی، 1384، 7):

– نظریه های قطب رشد با تقلیل گرای و مجرد نگری، بر فعالیتهای صنعتی شهرها به مثابه بخش راهبردی برای توسعه منطقه ای تاکید ورزیدند؛

– بیشتر سیاستهای مبتنی بر قطب رشد به دنیای واقعی نگاهی مطلق بر مبنای سلسله مراتب(از بالا به پایین) دارند و بر این پایه، به نحو ضمنی چنین فرض می کنند که وسعت(اندازه) شهر می تواند به عنوان ملاکی اساسی برای تشخیص و تعیین شهر اصلی یک منطقه به کار رود. به علاوه، در این قالب فکری، فرض بر آن استکه شهرها هم اندازه الزاما دارای عملکردهای مشابه ای هستند؛

– رویکردهای قطب رشد، سطح توسعه نوحی روستایی را در اغلب موارد، واپس مانده و وابسته دانسته، آن ار به انگیزشهای و محرکه های پخش یا تسری به پایین از سوس شهرها متکی می دانند؛ در شیوه برنامه ریزی مبتنی بر رویکردهای قطب رشد، گره ها یا کانونهای شهری مهمترین عامل کنش به شمار می آیند و بدینسان؛ تفکیک حوزه های نفوذ آنها امری بی ثمر و غیر لازم تصور می گردد. به سخن دیگر مرزهای منطقه ای موجود نامشخص و مبهم باقی می مانند؛ و بالاخره،

– نوع سیاستگزاریها و تصمیم سازیها در رویکرد مبتنی بر قطب رشد، اساسا حول مشوقهای جلب فعالیت صنعتی دور می زند. به سخن دیگر، فراهم سازی عمومی زیرساختها اقتصادی برای صنایع شهری و توسعه راههای اصلی در سطح ملی که مراکز رشد را به پایتخت و در شکل گسترش یافته آن، به بازارهای بین االمللی متصل سازد، مورد تاکید می باشد(سعیدی، 1390، 85- 84). مایک داگلاس در یک مطالعه تطبیقی، با مقایسه دو پارادایم قطب رشد و شبکه منطقه ای، خصوصیات رویکرد شبکه منطقه ای را در سه عرصه اصلی موضوعی مطرح ساخته می باشد:

– در پیوند های روستایی – شهری تنوع آن چنان زیاد می باشد که دامنه آن تا حوزه نفوذ یک شهر اصلی معین ادامه می یابد؛ در همین چارچوب و پس، گردآمدن شهرها و روستاها در یک واحد منطقه ای توسعه شبکه ای را برپا می سازد که می تواند از تنوع و همچنین قابلیتهای مکمل موجود بین مراکز مختلف و نیز بین هر مرکز و حوزه نفوذ بلافصل آن در یک منطقه معین یهره گیرد. در این شبکه، روابط بین مراکز افقی، مکمل و دوسویه  خواهد بود؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد