عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

ج) بروز تحولات اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و فضایی-کالبدی و شکل­گیری کارکردهای جدید نواحی روستایی اطراف تهران به صورت خود جوش و فاقد هرگونه حرکت برنامه ریزی شده بوده می باشد که آثار و پیامدهای نامطلوبی هم بر شهر تهران و هم بر نواحی اطراف آن بر جای گذاشته می باشد.

  • حسین صرامی (1384 ه ش) تحقیقی را با عنوان روابط شهر و روستا در بخش مرکزی شهرستان اصفهان با هدف تبیین نظری روابط شهر و روستا انجام داد و به این نتیجه دست پیدا نمود که ارتباط بین نقاط روستایی و شهری مخصوصا شهر اصفهان و پیرامون آن ارتباطی دو طرفه متعادل و در راسای توسعه نیست. شهر اصفهان دارای هم گونه امتیاز بوده و بر خلاف گذشته، چندان چشم به روستاهای خود اندوخته می باشد. در حالی که روستاها ظاهری شهری به خود گرفته یا همچنان چشم به امکانات و توانمندیهای این شهر دوخته­اند.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • حسن افراخته: در مطالعه­ای موردی تحت عنوان روابط متقابل شهر و روستا در ایرانشهر با مطالعه روابط و مناسبات شهر ایرانشهر و نقاط روستایی پیرامونش به نتایج علمی دست پیدا نمود. وی در ناحیه مورد مطالعه خود بر این مسئله تاکید دارد که زیرا شهر ایرانهشر تأثیر تضیف کنندگی تولیدات زراعی و یا تخلیه جمعیتی روستاها را نداشته می باشد پس نمی­توان به مفاهیمی زیرا شهر انگلی و یا تأثیر مکندگی شهر تصریح نمود. وی شهر ایرانشهر را در ارتباط­اش با نقاط روستایی به جهت تأثیر ضعیف خدمات­رسانی، خلاق ندانسته می باشد و تاکید دارد جهت ظهور پدیده رخنه به پایین اثرات توسعه، دخالت مستقیم دولت ضروری می باشد.

3-9-1- پایان­نامه ها:

  • مکانیکی، جواد در سال 1387 در رساله خود تحت عنوان روابط شهر و روستا و ناپایداری سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بیرجند نتیجه می­گیرد که در بعد جدیدی از سرمایه­داری بهره­بری مبتنی بر مبادله و مکانیسم بازار به شکل رانت بازار و شرایط انحصار خرید به جای سرمایه داری بهره­بری مبتنی بر مکانیسم­های تولیدی به شکل بهره مالکانه داده می باشد و همچنین مکانیسم­های سنتی روابط شهر و روستا به صورت انتقال ارزش افزوده فعالیت­های تولیدی، نظام و روابط سنتی مالکیت، همگام با شیوه­های جدید سرمایه­داری بهره­بری، علاوه بر تضمین جریان همیشگی سرمایه از روستاها به سمت شهر امکان هر گونه تحرک اقتصادی به سبب حاکمیت نظام تک محصولی و تسلط سرمایه­داران شهری بر اهرم­های مبادله­ای بازار را از بین برده می باشد.
  • شفیعی ثابت، ناصر در سال 1385در رساله خود تحت عنوان تحولات کالبدی ،فضایی روستا های پیرامونی کلانشهر تهران با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی کشاورزی مساله دگرگونی ناهنجار و نامتعادل ساختار کشاورزی و زیست محیطی ،تحولات شدید و ناموزن در جمعیت و فعالیت های اقتصادی ناحیه رباط کریم و در نتیجه تغییر کاربری اراضی ارزشمند کشاورزی را مورد مطالعه قرار می دهد و همچنین عنوان می کند که اراضی کشاورزی در سال 81 نسبت به سال 56 درصد کاهش یافته می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه