تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

مطالعه پیشینه پژوهش محقق را با مطالعات و تحقیقات دیگران در زمینه مسأله مورد نظر آشنا و باعث می گردد مرزها و قلمروی پژوهش خود را بهتر پیش بینی نماید.

1-9-1- کتابها:

  • اهلرس ، اکارت[1] در کتاب شهر – روستا – عشایر (مجموعه مقالات) ترجمه عباس سعیدی(1380) با اختصاص دادن مطالبی به مباحث روابط و مناسبات شهر و روستا نشان می­دهد که دو شهر دزفول و طبس با حوزه پیرامونی خود ارتباط­ای نابرابر به صورت سلطه این دو شهر بر حوزه پیرامونی دارند و نظریات بوبک را در ارتباط با روابط شهر و روستا در ایران تایید می ‌کند.
  • سعیدی، عباس در کتاب روابط و پیوندهای روستایی –شهری در ایران(1390) مطالبی را در اتباط با روابط سنتی شهر و روستا و نیز پیوندهای روستایی- شهری مطرح می­کند و ضمن تفکیک این دو، نشان میدهد که روابط و پیوندهای روستایی-شهری چگونه سکونتگاههای شهری و روستایی را تحت تاثیر قرار می­دهد.
  • لینچ، کنت[2] ترجمه محمد رضا رضوانی در کتاب روابط متقابل شهر و روستا در کشورهای در حال توسعه(1386)، بر جریانهای موجود بین نواحی شهری و روستایی تاکید می­کند و در آن جریان کالاها ، مردم و ایده­ها …را در روابط متقابل بین شهرها و نواحی روستایی مطالعه می ‌کند و ضمن دور شدن از مطالعه مناسبات فیزیکی بین شهر و روستا بر روابط متقابل بین آنها تمرکز می­کند.
  • سعیدی ، عباس در کتاب سطح بندی روستاهای کشور که در سال 1388توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتشر گردید،کوشش نموده تا به ارائه الگوهایی برای خدمات رسانی به سکونت گاههای روستایی بپردازد .در حال حاضر نیز این مطالعه به عنوان اساس مطالعات کالبدی –فضایی در کشور مورد بهره گیری قرار می گیرد.

[1] -Eckar Ehlers

[2] Kenneth Lynch

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد