عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم روابط شهر و روستا

روابط شهر و روستا مجموعه روابط کالبدی-فضایی، اجتماعی-اقتصادی و حقوقی سیاسی سکونتگاههای روستایی با کانونهای کوچک و بزرگ شهری را شامل می­گردد(دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، 1387، 395). سرآغاز بحثهای جدی و علمی در ارتباط با روابط شهر و روستا توسط جغرافیدانان اکثرا به دهه 1940 میلادی باز می­گردد. یکی از پیشتازان این مبحث، هانس بوبک، جغرافیدان اتریشی می باشد که نخستین بار در قالب روندهای تکاملی..در سال 1948 کوشید تا برای نخستین بار این مقوله را درچهارچوبی نظری مطرح سازد. کاربرد مفاهیمی همچون حوزه بلافصل یا حومه  و حوزه نفوذ از ابزار اولیه این مبحث بود(سعیدی، 1390، 78). هانس بوبک بیشتر از سال 1938 تا اواخر 1970 به تئورسازی در اظهار ارتباط شهر و روستا در چهارچوب جغرافیای بورژوازی و بر اساس مطالعات جامع خود در ایران و سایر نقاط جهان بکار علمی پرداخت و نظریه «سرمایه­داری بهره­بری» را مشخصا در مقاله « مراحل اساس شکوفایی اجتماع و اقتصاد از دید جغرافیا» به سال 1959 وضع نمود و گسترش داد( مومنی، 1377، 135).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

4-8-1- مفهوم سلطه

در این مطالعه مقصود از سلطه، روابط نابرابر بین شهر و روستا می باشد. بدین معنی که این روابط به تحمیل نوعی ویژه از روابط سلطه با ماهیت استثماری از سوی شهرها بر محیطهای روستایی استوار می باشد. در این ارتباط هانس بوبک در نوشته­های پیشتاز خود در زمینه روابط شهرها و حوزه­های پیرامونی(روستایی) در کشورهای شرق اسلامی، بویژه ایران، این گونه روابط سلطه را در قالب نظریه سرمایه­داری بهره­بری و مناسبات انگلی شهری-روستایی مطرح ساخته می باشد(سعیدی، 1390، 79). ). اکارت اهلرس (1380) در مطالعه خود درمورد طریقه تکوین شهرهای سنتی و ما قبل سرمایه­داری، جمعبندی جامع و گویایی از نقطه نظرات بوبک پیرامون سرمایه­داری، به دست داده می باشد. در این جمعبندی ویژگیهای اساسی این نوع صورتبندی این چنین معرفی شده­اند:

  • شهرها نه تنها شالوده و اساس اولیه پرپایی خود را مدیون حوزه روستایی پیرامونی هستند، بلکه این حوزه از طریق مازاد تولید، اساس تغذیه جمعیت شهری را فراهم می­سازد و در عین حال، حوزه بازاری تولیدات نهایی و نیم تمام شهری به شمار می­آید؛
  • شهرهای محل اصلی اقامت زمین­داران بزرگ (مالکان غائب) می باشد؛ از این رو،
  • مازاد تولید روستاها به مراکز شهری انتقال می­یابد و در واقع، شهرها اینگونه عواید را غصب می­کنند؛ بدینسان،
  • روستاها مراکز تولید و شهرها کانونهای بازاری و تجارت متکی بر تولیدات عرصه­های روستایی به شمار می­طریقه؛ به این ترتیب،
  • شهرهای سنتی بر مبنای حومه روستایی پیرامون خود و به خاطر آن دوام و بقا می­یابند؛ نتیجتا،
  • طریقه تکوین اجتماعی-اقتصادی با پویش ناچیز خود، منجر به رشد شهرها و واپس ماندن محیطهای روستایی می­گردد(همان، 80).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد