تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

در نظریه فریدمن مرکز به مثابه کانون قدرت، هدایت و سلطه، محل تجمع و تمرکز آرا و اندیشه ها، پیشرفت علمی و فناوری، سرمایه و نیز کانون توسعه به شمار می آید و پیش روی پیرامون، به مثابه فراهم کننده منابع تامین نیازهای مرکز، جایگاهی کاملا وابسته دارد. ویژگیهای اساسی مدل مرکز – پیرامون به تبیین زیر می باشد:

– ارتباط مرکز- پیرامون از نوع مناسبات سلطه می باشد، ساختار قطبی این روابط با جریان جابه جایی عوامل اصلی تولید، نیروی انسانی، منابع، مواد خام، سرمایه و مانند آن، از پیرامون و حاشیه به مرکز پدیدار می گردد؛

–  با دوام روابط و بقای تقسیم کار فضایی سنتی بین شهر و روستا و تا هنگامی که روستا تولید کننده صرف مواد خام و محصولات کشاورزی می باشد، مبادله تجاری به نفع مرکز دوام خواهد پیدا نمود؛ و

– با ادامه این روابط، نابرابریهای فضایی افزایش می یابند و زمینه ساز تقاضا برای برخورداری بیشتر پیرامون می گردد. در پی آن، تحولات از مرکز به سوی پیرامون تسری می یابند و سبب توازن نسبی پیرامون با مرکز و نهایتا، کل فضای منطقه ای و ملی می گردد( سعیدی، 1387، 727).

فریدمن در تبیین ارتباط بین توسعه اقتصادی و ساختار فضایی، مسیر تحول و حرکت سازمان فضایی اقتصادی ملی را به چهار مرحله به تبیین زیر تقسیم نمود:

الف) جامعه ماقبل صنعتی دارای اقتصاد محلی؛

ب) مرحله مرکز- پیرامون؛

ج) پراکنش فعالیت اقتصادی در مناطق حاشیه و کنترل بعضی بخشهای آنها؛

د) ادغام و یکپارچگی فضایی که مطابق آن، بخشهای گوناگون و کم و بیش توسعه یافته اقتصاد با یکدیگر ارتباط متقابل دارند(سعیدی، 1390، 159). به نظر فریدمن تسلط هسته بر پیرامون چند جانبه می باشد و برتری خود را از راههای زیر اعمال می کند:

– اثر سلطه: که انتقال منابع از حاشیه به مرکز را باعث می گردد

– اثر اطلاعاتی: که تشدید روابط و نوآوری ها در مرکز را تسهیل می کند

– اثر روانی: که به دلیل چشمگیری، انتظارات بالا و خطر کمتر به رشد بالاتر نوآوریها در مرکز ختم می گردد؛

– اثر نوسازی: که تغییرات نهادی و اجتماعی مناسب نوآوریها را فراهم می سازد؛

– اثر زنجیره ای: که نوآوریها، نوآوریهای دیگری پدید می آورند؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه