عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به عنوان سازوکار این مناسبات سلطه­آمیز شهر در برابر عرصه روستایی پیرامونی، ساختار سنتی تولید زراعی مطرح می باشد. این ساختار همانگونه که در بررسیهای متعدد تشریح شده، بر این مبنا استوار می باشد که در تولید محصولات کشاورزی، در مجموع، دسترسی به چهار یا پنج عامل اصلی تولید الزامی می باشد. تعداد این عوامل در نواحی کشت دیم، چهار و در عرصه­های کشت آبی، پنج عامل می باشد که به ترتیب عبارتند از زمین، آب، نیروی حیوانی و ابزار کار و بالاخره، نیروی کار انسانی، بر این بنیاد، مبنای تقسیم محصول بر اساس تخصیص 20 یا 25 درصد به هر یک از این عوامل قرار داشته می باشد. در این چهارچوب، بزرگ مالکان ساکن شهر به  گونه معمول نه تنها مالکیت عامل تولیدی زمین، بلکه در نواحی کشت آبی، عامل تولیدی با ارزش و غیر قابل جایگزین آب را نیز در اختیار داشتند؛ پس به تفاوت 20 یا 25 درصد و به تعبیری، بیش از 40 درصد از محصول نهایی به آنان و مابقی به کشاورزانی که زمین را به اقدام می­آوردند،اختصاص می­پیدا نمود. به همین سبب این نظام را سهم بری خوانده­اند(سعیدی، 1390، 16). با در نظر داشتن این تبیین کوتاه و ساده، عیان می­گردد که این نظام امتیاز برجسته­ای برای بزرگ مالکان ساکن شهر، بویژه پایتخت نشین فراهم می­آورد که از طریق آن، بدون هیچ کمک موثری در طریقه تولید کشاورزی و تنها به واسطه جایگاه خود به عنوان مالک زمین ( و آب ) گاهی بذر، سهم قابل توجهی از محصول سالانه را تصاحب می­کنند(همان، 16).

«نظریه سرمایه­داری بهره­بری در ارتباط با فرهنگهای پربار و کهن در مشرق زمین، بر این تجربه بنیادین استوار می باشد که بین مرحله جامعه کشاورزی سازمان یافته طبقاتی یا به (مفهوم عام) فئودالیسم و مرحله سرمایه­داری تولیدی یا مدرن یا به سخن دیگر، جامعه صنعتی، یک مرحله تکاملی منحصر به فرد هست که شهرنشینی کهن با آن پیوندی تنگاتنگ دارد و معرف ویژگیهای بسیار برجسته اقتثادی و اجتماعی خاص خود می باشد… این نظام اقتصادی از نظامهای پیش و پس از خود، مشخصا آنجا متمایز می­گردد که از یک سو، کسب ثروت یا ایجاد سرمایه به عنوان منظر غایی، هدف می باشد و از سوی دیگر اما، این سرمایه به نحو قابل توجهی در بهبود فرایند تولید و بهر­برداری و نهایتا افزایش محصول به کار گرفته نمی­گردد. این سرمایه از طریق تجاری کردن محصولات و شکل­گیری عواید مبتنی بر روح اقتصاد منفعت طلب اساسا سلطه­جوی تمام عیار در برابر قشر فرودست روستایی و دیگر دست­اندرکاران اصلی تولید تبیین می­گردد. این سرمایه در طریقه اقتصاد بهره­برداری یا تولید روستایی و نیز کارگاهی به صورت به اصطلاح عوامل یا عناصر تولیدی که می­توانند به صورت کالایی مورد مبادله قرار گیرند، اقدام می­کند و به مثابه حق کسب عواید متعارف از محصول نهایی به شکل بهره مالکانه فرا چنگ می­آید: در ارتباط واحد تولید روستایی، این عوامل عبارتند از زمین، آب(به هنگام ضرورت آبیاری )، بذر، حیوان کار و بالاخره نیروی کار انسانی . به هر یک از این عوامل سهم معینی به صورت محصول خام از کشتهای مختلف تعلق می­گیرد»(بوبک، نقل سعیدی، 1974، 75).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-بین شهر زابلی و حوزه پیرامونی(روستایی) از بعد اقتصادی چه نوع روابطی حاکم می باشد؟

2-عوامل و نیروهایی که بر شکل گیری این روابط اثرگذار هستند، کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه