دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

نتایج بسیاری از تحقیقات بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه ای توسعه نیافته می باشد مگر آنکه به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد.امروزه محققان پی برده اند که منابع انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایه ای بی پایان در جهت رشد و توسعه سازمان ها و کشور ها هستند.در نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته مرهون تحول در کارآمدی منابع انسانی آنها بوده می باشد.اگر در گذشته کار،سرمایه و زمین عوامل اصلی تولید به حساب می آمدند،امروزه تغییرات فناوری،منابع انسانی و افزایش بهره وری[1] به عنوان عوامل رشد و توسعه تلقی می شوند.

تجارب ارزنده سازمان های موفق و پیشرو درمورد ارزش منابع انسانی بیانگر اهمیت سرمایه انسانی شاغل در آنهاست.آنها عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازه کسانی می دانند که برایشان کار می کنند و محور اصلی رشد کسب و کار خود را بر مبنای کارکنان خود بنا نهاده اند،زیرا اگر کارکنان جامعه ای از بهره وری بالایی برخوردار باشند عواقب اقتصادی آن به سازمان و افراد جامعه برمی گردد(سیادت و همکاران، ١٣٨۶ ).

همواره این سوال مطرح می باشد .که چه عوامل مهمی در شرایط مشابه باعث پیشرفت و موفقیت (کشور،گروه،فرد) و باعث عقب ماندگی و عملکرد نادرست بعضی دیگر می گردد؟

پاسخ به این سوال را بایستی در ارتباط مستقیم و همبستگی مثبت بین خلاقیت[2] و نوآوری[3] نیروی انسانی و سطح بهره وری سازمان ها جستجو نمود.تحولات پیچیده و سریع چند دهه اخیر و نیز شتاب گیری طریقه جهانی شدن موجب شده می باشد تا جوامع گوناگون کوشش کنند بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند.آن چیز که که تا چند دهه پیش به عنوان یک امتیاز اقتصادی تلقی می گردید ، عبارت بود از : برپایی و فعال نگه داشتن شرکت های بزرگ و چنین استدلال می گردید که هر چه شرکت ها بزرگتر باشند اقتصاد پویا تر و قدرتمند تر می گردد. (اورعی، ١٣٧٨ ).

با در نظر داشتن نو آوری ها و دگرگونی های بی حد و حصر که در جهان با آن مواجه هستیم،سازمان های موفق ،تدابیر خاصی را برای بهره گیری از کلیه ظرفیت های فکری و عملی کارکنان خود اتخاذ کرده اند.در جهان امروز در نظر داشتن نیروی انسانی به عنوان محور تحول و عنصر اساسی هر سازمان که متاثر از اطلاعات و ارتباطات اقدام می کند ،بیش از پیش محسوس می باشد و اندیشه توانمند ساختن ،بر انگیختن و خلاق کردن نیروی انسانی یکی از برنامه های راهبردی و حیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می گردد.همچنان که پیتر دراکر [4] ، بهره وری کارکنان فرهیخته را مهم ترین چالش مدیریتی در قرن بیست و یکم می داند(حاجی ویسی،  ١٣٨۶).

دنیای امروز کوشش می کند خلاقیت و مباحث مربوط به آن را،چه در زمینه های روانشناسی و علوم تربیتی و چه در زمینه های مدیریت و کسب و کار،به درستی بشناسد و ابعاد مختلف آن را توسعه دهد.نتایج تحقیقات گویای این حقیقت می باشد که در نظر داشتن خلاقیت و توسعه ی آن در سازمان،نه تنها باعث می گردد که افراد از کار خود احساس رضایت بیشتری کنند،بلکه در پیش برد سازمان و افزایش بهره وری و رسیدن به موفقیت های بزرگ سهم عمده ای دارد(تولایی، ١٣٨٧).

[1] -efficiency

[2] -creativity

[3] -innovation

[4] .Peter Drucker

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟