دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 1. دیدگاه سیندی و ویگل ورث

هوش معنوی بعنوان توانایی رفتار کردن با دلسوزی و دانایی در حین آرامش درونی و بیرونی، صرفنظر از پیشامد، این می باشد که ما می توانیم توسط هوش معنوی صلح آمیز حتی تحت بزرگترین فشارها باقی بمانیم که این ویژگی در رهبران معنوی دیده می گردد. همچنین این تعریف نشان می دهد که افراد با هوش معنوی در حین قضاوت، توانایی منصفانه رفتار کردن و دلسوزی کردن را دارند.

بر پایه این تعریف وی یک لیست از مهارتهایی را که معتقد می باشد بیانگر هوش معنوی هستند را در ذیل تصریح می کند:

 • خودآگاهی برتر- شامل: آگاهی از نظاره جهان خویشتن، آگاهی از هدف زندگی، آگاهی از سلسله مراتب ارزشها و پیچیدگی تفکر درونی.
 • آگاهی فراگیر- شامل: آگاهی از جهان بینی دیگران، آگاهی از محدودیتها، و آگاهی از قوانین معنوی
 • خود والاتر/ رهبری فراخود- شامل: تعهد نسبت به رشد معنوی، حفظ خودوالا در مسئولیت، زندگی هدفمند و پاسداری در اعتقادات
 • پیشگاه معنوی/ رهبری اجتماع- شامل: یک عارف و مربی معنوی موثر، یک عارف و مامور تحولی موثر، غمخواری کردن و داوری آگاه، آرامش، حضور آرام و امن، هم تراز بودن با گردش زندگی
 1. دیدگاه رابرت آمانس

در سال 2000 هوش معنوی را بعنوان بهره گیری اطلاعات معنوی برای تحصیل حل معضلات روزانه و کمال غایی تعریف می کند. او 5 جزء را برای هوش معنوی پیشنهاد می کند:

 • صلاحیت برای فایق آمدن به امور فیزیکی و مادی
 • توانایی برای افزایش تجربی حالات هوشیاری
 • توانایی برای پاک کردن تجربه روزانه ( از بین بردن طریقه زندگی)
 • توانایی برای مورد بهره گیری قرار دادن منابع معنوی برای حل مشکل
 • صلاحیت برای پرهیزگار بودن
 1. دیدگاه دیوید بی کینگ

مقصود از تعریف ذیل از هوش معنوی دقت بیشتر در بازاندیشی این مفهوم می باشد. هوش معنوی بعنوان یک مجموعه از ظرفیت های ذهنی تعریف می گردد که در وحدت و یکپارچگی و کاربرد انطباقی جنبه های غیرمادی و مافوق هستی فرد و رسیدن به نتایجی از قبیل اندیشه ی وجودی عمیق به بهبود معنا، شناخت خویشتن برتر و سلطه بر سطوح معنوی مشترک دارند، برای هوش معنوی 4 اساس پیشنهاد شده می باشد:

 • تفکر انتقادی
 • تولید معنی
 • آگاهی متعالی
 • توسعه سطوح هوشیار

در حالیکه بعدها از لحاظ تجربی مطالعه گردید مناسبات متقابل این توانایی ها توسط 2 خصوصیت مشترک روشن می گردد:

الف) آنها فی النفسه در آفرینش معنوی هستند.

ب) آنها بر جنبه های برتر و غیرمادی حقیقت مستقر هستند.

 1. 7. مدل هوش معنوی (دانا زوهر و جان مارشال)

این هوش می باشد که ما را کامل می سازد، این هوش روانی می باشد. هوش خود عمقی، هوش می باشد که با آن سوالات اساسی را می پرسیم و با آن به جواب هایمان نیز دست می یابیم. زوهر و مارشال 12 نوع هوش معنوی را معرفی کرده اند که این اصول را از انواعی گرفتند که سیستم های پیچیده را تعریف می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

 • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
 • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
 • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
 • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید