دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

)  تقسیم بندی معرفت شناختی دانش

بعضی از محققـان علوم انسانی به ارائه دسته بندی­های دیگری پرداخته اند که مبتنی بر معرفت شناسی هستند. هرون(Heron And Reason, 2001) از افراد پرکار در این زمینه می باشد که تألیفات متعددی را درمورد توسعه حرفه­ای و مدیریتی داشته می باشد. از نظر وی دانش را می­توان به چهار نوع تقسیم نمود. دانش تجربی که از تماس و برخورد مستقیم بـــا پدیده ها حاصل می گردد. دانش توصیف کننده که برآمده از دانش قبلی می باشد و پدیده ها را از طریق تصاویر، شعر، داستان، موسیقی، رقص و امثالهم توصیف می کند. دانش پیشنهاددهنده که توانایی آن را دارد تا پدیده ها را با گـــــزاره هایی اخباری اظهار کند و دانش کارکردی که دانستن چگونه بجای آوردن اقدام می باشد و در قالب مهارتهـا و صلاحیتها خود را نشان می دهد. شاید تمام این قبیل دسته بندی­ها ریشه در تعریف ارسطو از انواع دانش دارد. ارسطو، انواع دانش را برحسب مقاصدشان به سه دسته تقسیم کرده بود؛ دانش نظری که غایت آن فهم و تبیین چه چیزی پدیده ها می باشد. دانش ساخت دانستن چگونه ساختن و تولید اشیاء و پدیده­ها می باشد و دانش کارکرد که مرتبط با نحوه بهره گیری و کارکردن با پدیده­ها می باشد. دانش اخیر، چیـزی را نمی آفرینــد بلکه کامل می­سازد و اداره می­کند. (Eikeland,2001)

2-1-2-6)  دانش به عنوان توانایی اقدام

نظریه پردازان سازمان­های یادگیرنده صرفاً بر بعد عملی دانش تاکید دارند؛ آنها دانش را تــــوانایی یا ظرفیت اقدام اثربخش تعریف می­کنند و اطلاعات را داده­ای می­دانند که ممکن می باشد در اقدام اثربخش به ما کمک کند. (Argyris, 1993: Senge, 1999) از نظر سنگه (Senge, 1999)، نادیده گرفتن این تفکیک باعث شده می باشد که سازمان­ها در موج اول مدیریت دانش، هزینه زیادی را صرف نرم افزارهای فنـاوری اطلاعـات برای جمــــع آوری، ذخیره و بهره گیری از اطلاعات کنند. این دیدگاه تا زمانی که به دانش به عنوان یک شیئی نگاه می­کند تا یک فرایند، توانایی کمی در بهره گیری از آن دارد. و به همین خاطر شکست خورده تلقی می گردد. وی ایجاد موج دوم (و سازنده تر) مدیریت دانش را منوط به پاسخگویی به دو سوال زیر می داند:

  • انسانها چگونه دانش را تولید می کنند؟
  • این دانش چگونه در بین سایرینی که نقشی در تولید آن نداشتند، منتشر می گردد؟

سنگه، دو سوال فوق را از چالش انگیزترین سوالهای مدیران در دو دهه آینده قلمداد می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای