دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربرد هوش معنوی در محیط کار

کاربردهوشمعنویدرزندگیفردمیتواندارتباطشخصراباخود،دیگرانوخداو بهخصوصپرورشخودآگاهیفردتسهیلکند. باتکیهبراعتقاداتفرد،هوشمعنویقادر بهتسهیلوارتقاءآگاهیواحساسارتباطباخداوحضورخدامیشود( نازل، 2004: 5). استفادهازهوش معنویدررهبریسازمان،توجهبهتلفیقوکاربردمعنویتدرعملکرد سازمانیواثربخشیرهبریرشدفزآیندهاییافتهاست( آمرام، 2009: 3).

زمانیکهافراد،اشتباهاتدرونیخودراعمیقاًدرککنند،آنراتکرارنخواهندکردو ازترسوآشفتگیدربرابرتغییررهاخواهندشدکهاینعمیق ترینسطحهوشمعنوی می باشد. ادوارد(2003)سوالیبهاینصورتمطرحکردکه ” آیااستفادهازمعنویتبرایحل مشکلاتدلالتبراینداردکهمجموعه ایازمشکلاتبهطورویژهمیتوانندبهوسیله معنویتفردحلشوند”،و” همچنیناثربخشیاینشکلمسألهدرمقابلشکل های گوناگونغیرمعنویموردپرسشقرارگرفت”.  دراینراستاامونز(2000)ومک هاوک (2000) بیانکردندکهازهوشمعنویمیتوانبرایحلمشکلاتروزانهاستفادهکرد،در حالیکهولمن (2001) هوشمعنویرااصولاًدرجهتحلمسائلوجودیواخلاقی حالیکه وی هوشمعنویرااصولاًدرجهتحلمسائلوجودیواخلاقی دانستهاست. ادواردنیزبیناستفادهازهوشمعنویبرایحلمشکلاتواستفادهازآنها درحلمسائلغیرمعنویتمایزقائلمی گردد. برایمثالفردیکهدرپایانعمرخودبهسر میبردممکناستارزشهایمعنویواعتقاداتوجودیبرایروشنکردناحساس معناداریدراینمرحلهاززندگیراآزمایشکند. اینفرایندمیتواندجلوه ایازهوش معنویباشد،امانکتهمهمیکهایندیدگاهازآنچشمپوشیمیکندآناستکهیکفرد معنوی،همهابعادزندگیاشمعنویخواهدبود. ایدهجداسازیموضوعاتومشکلات معنویازغیرمعنوی،برایبه کارگیریاستراتژیهایمتفاوتحل مسأله،چالش پذیراست. جستجوبرایمعناداریودیدنمفهومیبزرگتراززندگیمیتواندتقریباًهرواقعهوتجربه زندگیرادربرگیرد. بهطورمشابه،بعضیازتوانایی هاوصفاتهوشمعنویمثلحکمت، خودآگاهی،استدلالخلّاق،کمال،دلسوزیوپرسشسئوالات “چرایی”،میتواندبا موضوعاتومشکلاتبالاتری،جدایازموضوعاتمعنوییاوجودی،مرتبطباشند.مثلا آنهامیتوانندبرایمفهوم سازیوتحلیلرابطهمشکلاتوهمچنینبرایبرنامه ریزیو فرمول بندیسیاستهایسازمانوبیانیه هایماموریتسازمانیبهکارگرفتهشوند(نازل، 2004،49-50). هوش منطقیحقایقواطلاعاتواستفادهمنطقیوتجزیهو تحلیلآنهارادرتصمیم گیریدنبالمیکند. هوش عاطفیشاملدرکوکنترلاحساسات وعواطفخوداست. هوشمعنویدربردارندهمواردزیردرمحیطکاریاست؛

  • یافتنوبهکارگیریمنابععمیقدرونیکهامکانتوجهبهدیگرانونیزتوانتحملو تطابقباآنهارابهمامیدهد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ایجاداحساسهویتفردیروشنوباثباتدرمحیطهایباروابطکاریمتغیر
  • تواناییدرکمعنایواقعیرویدادهاوحوادث،وقابلیتمعنادارکردنکار
  • شناساییوهمسوسازیارزشهابااهداففردیوسازمانی
  • زندگیکردنباارزشهابدونسازش پذیریازموضعضعف،کهاینامرمنجربهحس انسجامفردیمیشود

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان