دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف عملیاتی متغیرها :

خلاقیت : در این پژوهش، خلاقیت عبارت می باشد از : نتایج آزمون خلاقیت که از اجرای آزمون خلاقیت که توسط رندسیپ[1] در سال ١٩٧٩ ابداع و منتشر گردید  و بر روی کارکنان پالایشگاه شیراز مورد مطالعه استخراج شده می باشد و شامل ۵٠ سوال می باشد و توانایی فرد را برای به کارگیری نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار می دهد.

نوآوری : در این پژوهش، نوآوری عبارت می باشد از: نتایج آزمون نوآوری که از اجرای پرسشنامه نوآوری که توسط مارتین پانچن[2]در سال ١٩۶۵ ابداع و منتشر گردید بر روی کارکنان پالایشگاه شیراز مورد مطالعه استخراج شده می باشد و شامل ۶ سوال  می باشد.

بهره وری : در این پژوهش، مقصود از بهره روی ارزیابی و تحلیل عملکرد بهره روی کارکنان می باشد که به وسیله پرسشنامه هرسی و بلانچارد و گلداسمیت[3] (مدل اچیو[4]) سنجیده می گردد(مشبکی،١٣٨٠).و شامل٣٢ سوال می باشد که دارای هفت بعد.(توانایی و آمادگی کاری[5]، وضوح  یا ادراک تأثیر[6] ، کمک[7] یا طرفداری سازمانی، انگیزه[8]، ارزیابی یا بازخورد[9]، اعتبار[10] و محیط[11] یا سازگاری محیطی) می باشد.و بر روی کارکنان پالایشگاه شیراز مورد مطالعه استخراج  شده می باشد.

[1]– . Rendsip

[2] – Martin patchen

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] – Hersey & belanchard & Gold. Smith

[4] -Achieve

[5] – Ability

[6] – clarity

[7] – help

[8] – Incentive

[9] – Evaluation

[10] – validity

[11] – Environment

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟