دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات و سوالات پژوهش

1-4-1 ) پرسش های اصلی و فرعی

 

پرسش اصلی

آیا بین خبرگی مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار هست؟

 

پرسش های فرعی

 1. آیا بین اندازه تجربه مدیران سرمایه گذاری و ریسک پذیری صندوق ها ارتباط معنادار هست؟
 2. آیا بین سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری و ریسک پذیری صندوق ها ارتباط معنادار هست؟
 3. آیا بین رشته تحصیلی مدیران سرمایه گذاری و ریسک پذیری صندوق ها ارتباط معنادار هست؟
 4. آیا بین گواهینامه های بورس مدیران سرمایه گذاری و ریسک پذیری صندوق ها ارتباط معنادار هست؟
 5. آیا بین اندازه تجربه مدیران سرمایه گذاری و بازده صندوق ها ارتباط معنادار هست؟
 6. آیا بین سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری و بازده صندوق ها ارتباط معنادار هست؟
 7. آیا بین رشته تحصیلی مدیران سرمایه گذاری و بازده صندوق ها ارتباط معنادار هست؟
 8. آیا بین گواهینامه های بورس مدیران سرمایه گذاری و بازده صندوق ها ارتباط معنادار هست؟
 9. آیا بین اندازه تجربه مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار هست؟
 10. آیا بین سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار هست؟
 11. آیا بین رشته تحصیلی مدیران سرمایه گذاری و ریسک صندوق ها ارتباط معنادار هست؟
 12. آیا بین گواهینامه های بورس مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار هست؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش یا نتایج مورد انتظار

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین خبرگی مدیران سرمایه گذاری صندوق ها با بازده، ریسک و عملکرد آن ها می باشد ما به دنبال یافتن این موضوع هستیم که آیا اندازه تحصیلات، مدرک تحصیلی، تجربه کاری مدیران سرمایه گذاری بر اندازه ریسک پذیری و بازده صندوق تاثیر می گذارد؟ و این ویژگی های مدیر با عملکرد صندوق ارتباط معناداری دارد؟ آیا مدیریت حرفه ای با به کارگیری افراد با تجربه تر و نیز با تحصیلات بالا تر بدست می آید؟ و آیا می توان با به کارگیری افراد با تحصیلات بالا و در رشته های مرتبط با حوزه کاری صندوق ها بازده آن ها را بهبود بخشید؟ آیا می توان ریسک پذیری صندوق ها را با اندازه تحصیلات و تجربه نیروی کار آن ها مرتبط دانست؟ و در نهایت گواهینامه های بورس با عملکرد، بازده و ریسک صندوق ها ارتباط دارد؟ با ذکر این نکته که هدف علمی این پژوهش غنا بخشیدن به ادبیات صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد.