دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

کارآیی :

اندازه به کارگیری منابع جهت دستیابی به اهداف توسط سازمان می باشد و می توان آن را با معادله زیر نشان داد :

کارآیی= مقدار منابع مورد انتظار برای مصرف/ مقدار منابع واقعاٌ مصرف شده

از معادله فوق می توان فهمید که کارآیی صرفاٌ مقایسه ای می باشد بین منابعی که انتظار داریم برای دستیابی به اهداف،مقاصد و فعالیت های خاص مصرف کنیم و منابعی که واقعاٌ در این مسیر مصرف شده می باشد.اندازه بزرگتر یا کوچکتر بودن کسر فوق از عدد یک ،تعیین کننده مقدار کارآیی ما خواهد بود.پس کارآیی معیار عملکرد یک سیستم سازمانی می باشد که بر نهاده استوار می باشد.به بیانی دیگر کارآیی اندازه مصرف منابع برای تولید مقدار معینی محصول(کالا یا خدمات) می باشد (فوردال[1]، ١٣٧١، ترجمه رویایی).

٣ـ بهره و بهره وری :

ارتباط بین مقادیر ستاده های بدست آمده از سیستم و مقادیر نهاده های به کار رفته در همان سیستم هستند.

بهره= نهاده- ستاده های مطلوب

بهره وری= ستاده مطلوب/ نهاده ها

ستاده عبارت می باشد از محصولات (کالا یا خدمات) تولید شده یا فروش رفته می باشد.در ضمن شامل سایر دستاوردها نظیر سود حاصل از سرمایه گذاری های درآمد حاصل از فروش ضایعات و غیر آنها نیز می تواند باشد،توجه گردد که ستاده بر واحدهای فیزیکی یا واحدهای ریالی و فاقد اثرات تورمی و تغییرات

محیطی استوار می باشد.ستاده مطلوب، بخشی از ستاده هاست که در راستای اهداف شرکت بوده.در ضمن حاوی بعضی مشخصات نظیر حداقل کیفیت می باشد.نهاده ها منابعی هستند که جهت تولید(یا تولید و فروش) ستاده ها به کار رفته اند.نهاده هم ارز با هزینه می باشد.با این تفاوت که هزینه به واحدهای ریالی و در جریان روز استوار می باشد.به دلیل آنکه سود و سودآوری برآیندی از دو کنش داخل سازمان  (بهره گیری از منابع داخلی) و کنش محیط(قیمت های بازار و سیاست گزاری های وزارت خانه ها)می باشد.نمی تواند مبین اندازه موفقیت های سازمان در بهره برداری و بهره گیری از استعدادها،دارائی ها و توانایی هایش باشد.عدم تحلیل این دو مولفه ی سود و سودآوری نمی تواند زمینه لازم را جهت ارزیابی عملکرد سازمان و نیز برنامه ریزی فراهم آورد.یادآوری می گردد آن چیز که که از سازمان انتظار می رود بهبود بهره گیری از منابع و استعدادهایش می باشد.بهره وری معیارهایی جهت ارزیابی موفقیت سازمان در کنش ها و فعالیت های خود و بهره گیری از منابع داخلی یا تحت کنترل سازمان می باشد پیش روی بازیافت قیمت،معیاری جهت اظهار کنش محیط برسازمان می باشد.بازیافت قیمت،وضعیت رشد قیمت محصولات را در قیاس با رشد قیمت ورودی های شرکت مطالعه می کند.به عبارت دیگرعامل بازیافت قیمت روشن می سازد که آیا سازمان توانسته می باشد اثرات محیط را به خودش برگرداند؟

[1] -Fuordal

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟