دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

انجام پژوهش خوب، به معنای انجام پژوهش با روش علمی، به معنای پیروی از یک مجموعه بنیادین از قواعد، مقررات، رویکردها به مقصود حل مسئله مورد نظر می باشد زیرا که بسیاری از پیشرفت های صورت گرفته در علم، بر اساس همین قوانین و مقررات صورت گرفته می باشد. پیروی از روش علمی به معنای نگریستن به مسئله پژوهش بدون وجود هرگونه پاسخ های پیش داورانه و اندیشه های از پیش تعیین شده می باشد( مک ناب، 1390؛ 25).

همانطور که در فصل اول مطرح گردید ایراد اساسی تحقیقات صورت گرفته، ایراد اساسی تحقیقات صورت گرفته، فقدان نگاه جامع به رهبری موثق و نادیده گرفتن تأثیر هوش معنوی پیروان و زمینه در معادله رهبری موثق می باشد و این پژوهش با هدف اصلی مطالعه تأثیر رهبری موثق، هوش معنوی رهبران و پیروان و زمینه معنوی در اثربخشی رهبری انجام پذیرفته می باشد. در این فصل ابعاد روش شناختی پژوهش از جهت نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزارها، مقیاس های سنجش داده ها و همچنین نحوه تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده می باشد.

 

2-3 روش پژوهش

پژوهش حاضر از آنجا که برای اولین بار اقدام به تعریف  مؤلفه های رهبری موثق و هوش معنوی و شاخص های مربوطه با رویکردی جامع و متفاوت با رویکردهای رهبرمحور گذشته می نماید و تأثیر آنان را در معادله رهبری موثق تبیین می کند برحسب هدف، تحقیقی توسعه ای به شمار می رود و از آن نظر که دستگاه های دولتی نظام اداری ایران ( نظیر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین) با مدل و ابزارهای ارایه شده می تواند نسبت به آسیب شناسی وضعیت موجود و برنامه ریزی برای بهبود اقدام نمایند تحقیقی کاربردی به حساب می آید. همچنین از آنجا که این پژوهش در صدد تبیین وضعیت موجود روابط بین متغیرها بوده از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات این پژوهش با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفته می باشد. در این پژوهش برای مدل رهبری موثق با بهره گیری از ابعاد هوش معنوی شبیه سازی شده لذا این پژوهش از نظر طرح پژوهش نوعی پژوهش شبه آزمایشی تلقی می گردد و با بهره گیری از شیوه تحلیل کوواریانس تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته را می توان کنترل می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
  • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
  • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
  • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید