دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

قسمتی از متن پایان نامه :

NAV ( 2-4-3  آماری

به دلایلی ممکن می باشد در بعضی مقاطع زمانی تعدادی از سهام بورسی موجود در سبد اوراق بهادار صندوق قابلیت

نقدشوندگی نداشته باشند. در نتیجه، آخرین قیمت اعلام شده در تابلوی معاملاتی نمی تواند ارائه کننده واقعیات موجود و قیمت واقعی و منصفانه این نوع سهام باشد. به همین دلیل، به مدیر صندوق این اختیار داده شده می باشد که در چارچوب دستورالعمل مربوط، بتواند در شرایط مشخص شده قیمت بعضی سهام موجود در سبد سرمایه گذاری را تا حدودی تعدیل کند. NAV آماری تنها یک مبنای مقایسه ای می باشد و در آن آخرین قیمت بسته شدن سهام )بدون اعمال تعدیل مدیر) مقصود شده می باشد. پس، در شرایطی که مدیر هیچ یک از قیمت های سهام موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق را تعدیل نکرده باشد، NAV های آماری صدور و ابطال اعداد واحدی را نشان می دهند (گروه نوسندگان، 1389)

5-2 ) بازده

به منفعت و سودی که از یک سرمایه گذاری حاصل می­گردد، بازده می­گویند. مردم زمانی به سرمایه گذاری تمایل پیدا می کنند که پیش روی خودداری از مصرفشان در زمان حال، پاداشی در زمان آینده دریافت کنند؛ اگر این طور نباشد، آن ها مصرف در زمان حال را به آینده ترجیح می دهند؛ به  این علت که، مصرف حال برای آنها مطلوبیت بیشتری دارد. در واقع آن چیز که موجب می گردد که افراد از مصرف فعلی خود صرفه نظر کنند و به سرمایه گذاری روی آورند بازده یا پاداش سرمایه گذاری و سودی که بابت تاخیر در مصرفشان دریافت می­کنند، می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش یا نتایج مورد انتظار

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین خبرگی مدیران سرمایه گذاری صندوق ها با بازده، ریسک و عملکرد آن ها می باشد ما به دنبال یافتن این موضوع هستیم که آیا اندازه تحصیلات، مدرک تحصیلی، تجربه کاری مدیران سرمایه گذاری بر اندازه ریسک پذیری و بازده صندوق تاثیر می گذارد؟ و این ویژگی های مدیر با عملکرد صندوق ارتباط معناداری دارد؟ آیا مدیریت حرفه ای با به کارگیری افراد با تجربه تر و نیز با تحصیلات بالا تر بدست می آید؟ و آیا می توان با به کارگیری افراد با تحصیلات بالا و در رشته های مرتبط با حوزه کاری صندوق ها بازده آن ها را بهبود بخشید؟ آیا می توان ریسک پذیری صندوق ها را با اندازه تحصیلات و تجربه نیروی کار آن ها مرتبط دانست؟ و در نهایت گواهینامه های بورس با عملکرد، بازده و ریسک صندوق ها ارتباط دارد؟ با ذکر این نکته که هدف علمی این پژوهش غنا بخشیدن به ادبیات صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد.