دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

– موانع اجتماعی

١- مطابقت : مقصود از مطابقت،همرنگ جماعت شدن می باشد.مطابقت به علت نگرانی از متفاوت بودن از دیگران و تنها ماندن رخ می دهد و بدین ترتیب امکان ابتکار و ارائه روش های تازه محقق نمی گردد (حسینی،١٣٧۶ ).

٢- تایید طلبی و ترس از عدم استقبال اجتماعی : افرادی که نیازمند تایید دیگران هستند و از نقد و عدم پذیرش اجتماعی می ترسند،نمی توانند از خود خلاقیتی نشان دهند.افراد خلاق معمولاٌ به کار و ابتکار خویش بیش از استقبال دیگران بها می دهند و آن را قربانی انتظارات دیگران نمی کنند (حسینی،١٣٧۶ ).

  • سنت ها : هرچند نمی توان اهمیت سنت ها را صرف نظر کرد، اما وجود بعضی از سنت ها و روش های سنتی مانع ورود اندیشه های تازه می گردد،لذا تاکید و پایبندی بیش از حد به آنها موجب کاهش خلاقیت ها می گردد (حسینی،١٣٧۶ ).

 

 

 

 

 

٢-٢ – نوآوری:

١- ٢- ٢- تعریف نوآوری :

گنجی (١٣٨١)،نوآوری را چنین تعریف می کند: ” فراهم آوردن چیزی می باشد که در مقایسه با ساخت های ذهنی،حاصل از عادات متفاوت باشد” (سام خانیان، ١٣٨۴).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیتر دراکر،نوآوری را همانند هر فعالیت عینی در کنار نبوغ و استعداد نیازمند دانش،توجه و سخت کوشی همه دست اندر کاران می داند.او معتقد می باشد آن چیز که در میان کارآفرینان مشترک پیدا نمود،گونه خاص شخصیت نبود بلکه تعهد سیستماتیک به نوآوری بوده می باشد(دراکر،٢٠٠١،مترجم:رضایی نژاد،١٣٨١).

پیتر دراکر (٢٠٠٢) در جایی دیگر نوآوری را چنین تعریف می کند:” تغییری که بعد جدیدی از کارایی(عملکرد) را خلق می کند” (هلسبین[1]، ٢٠٠٢).تاشمن[2] نوآوری را بستر پیروزی در کسب و کار دانسته تا مدیران در پی شناسایی ساز و کار چرخه فناوری و جویبار نوآوری بتواند به کمک انجام دگرگونی های ناپیوسته در سازمان به امتیاز های ناشی از آنها برسند(تاشمن و اوریلی سوم[3]، ٢٠٠٠،مترجم،رضایی نژاد، ١٣٨٣).لینک[4] می گوید:”تعریف ما از نوآوری این می باشد :بهره برداری موفقیت آمیز از ایده ای تازه” (لینک،٢٠٠٢ ).دراکر: نوآوری ابزار مشخص کارآفرینی می باشد و عملی که در آن منابع خدادادی، یک توانایی تازه در خلق و به وجود آوردن ثروت اهدا می کند (دراکر، ٢٠٠٢). آرتور[5] :نوآوری با ریسک پیچیده ای سروکار دارد.اگر شما پروژه ای را بدون شالوده ای از طرفداری کافی قبول کنید،نمی دانید در چه مدت زمان و یا چه مقدار هزینه آن بدست می آید،چقدر تقاضای سریع بازار خواهد بود و یا شاید پروژه شما در اصل برای نوآوران دیگر خیلی ابتدایی باشد (آرتور،٢٠٠٣ ).

با در نظر داشتن مباحث گفته شده بطور کلی نوآوری را می توان به دو صورت زیر تعریف نمود:

[1] –  Hesselbein

[2] – Tuochman

[3] – Uorily suom

[4] –  Ling

[5] -Arthur

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟