دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

دانش‌آفرینی یا مدیریت دانش مشتمل بر طیفی از استراتژی‌ها و الگوهای اجرایی می باشد که در یک سازمان بمنظور شناسایی، خلق، ارائه ، متمایز ساختن و قادر ساختن پذیرش بینش‌ها و تجربیات مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. چنین بینش‌ها و تجربیاتی دانش را شکل می‌دهد که می‌تواند هم در اشخاص و یا در سازمان‌ها به عنوان رویه‌ها و یا الگوهای اجرایی قرار داشته باشد. با در نظر داشتن اینکه دانش‌آفرینی به عنوان رمز بکارگیری دانش و ایجاد مزیت رقابت‌پذیری در کلیه سازمان‌ها و همچنین سازمان رسانه‌ای به شمار می رود، این پژوهش به مطالعه دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای می‌پردازد. مساله اصلی در این پژوهش، دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا می‌باشد که به صورت خاص خبرگزاری ایسنا را هدف قرار داده می باشد.

هدف اصلی این پژوهش تعیین وجود یا عدم وجود ساز و کارهای مرتبط و کارآمد جهت تحقق ارکان این مدل و همچنین تعیین تحقق‌پذیری این مدل در یک سازمان رسانه‌ای (خبرگزاری ایسنا) بود. پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش، تحقیقی توصیفی می باشد که بصورت پیمایشی انجام شده می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بود و با در نظر داشتن محدود بودن جامعه آماری در این پژوهش، تمام شماری صورت گرفت. به مقصود جمع­آوری داده­های خام و تجزیه و تحلیل آنها از پرسشنامه بهره گیری گردید.

در فصل نهایی، به پرسش­های پژوهش بر اساس آزمون فرضیه­ها جواب داده گردید که بر طبق آنها فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر انطباق فرآیند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا با مدل دانش آفرینی نوناکا تأیید قرار نگرفت. همچنین نتایج مرتبط با آزمون فرضیه­های فرعی دوم، سوم و چهارم نشان داد که در فرآیند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا، فرآیندهای بیرونی سازی، ترکیب و درونی سازی وجود ندارد.

 

واژگان کلیدی: فرآیند دانش آفرینی، مدیریت دانش، سازمان رسانه­ای، مدل نوناکا، خبرگزاری ایسنا

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای