دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش.. 1

1-1) اظهار مسأله.. 2

1-2) اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. 3

1-3) گزاره­های پژوهش.. 4

1-3-1) اهداف پژوهش. 4

1-3-2) سوال های پژوهش. 4

1-3-3) فرضیه­های پژوهش. 5

1-4 )تبیین واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش.. 5

فصل دوم:پیشینه پژوهش و مبانی نظری.. 7

2-1) دانش.. 8

2-1-1) داده، اطلاعات و دانش. 8

2-1-2) انواع دانش سازمانی. 15

2-1-3) منابع دانشی سازمان. 20

2-1-4)  خصوصیات دانش. 20

2-2) مدیریت دانش.. 21

2-2-1) تعاریف مدیریت دانش. 22

2-2-2) عناصر مدیریت دانش. 24

2-2-3) دسته‏بندی ابزارهای مدیریت دانش. 25

2-2-4) مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده. 26

2-2-5) سازمانهای دانش محور. 29

2-2-6)موانع توسعه مدیریت دانش. 33

2-2-7) علت های موفقیت مدیریت دانش. 34

2-2-8) مبانی نظری مدیریت دانش. 35

2-2-9)مدل های مختلف مدیریت دانش. 40

2-3) پژوهش های مرتبط با پژوهش.. 54

2-3-1) تحقیقات مرتبط داخلی. 54

2-3-2) تحقیقات مرتبط خارجی. 58

2-4) چارچوب نظری پژوهش.. 62

فصل سوم:روش­شناسی پژوهش. 67

3-1) روش پژوهش.. 68

3-2) جامعه آماری.. 69

3-3) روش نمونه‌گیری.. 69

3-4) روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 69

3-5) اعتبار (روایی) پرسشنامه.. 71

3-5-1) اعتبار (روایی) محتوا. 71

3-6) پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. 71

3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 72

فصل چهارم: یافته های پژوهش.. 73

4-1) ویژگیهای جمعیت شناختی.. 74

4-1-1) جنسیت خبرنگاران. 74

4-1-2) سن خبرنگاران. 74

4-1-3) سطح تحصیلات کارکنان خبرگزاری. 75

4-1-4) سطح سازمانی کارکنان خبرگزاری. 76

4-1-5) سابقه شغلی کارکنان خبرگزاری. 77

4-2)آزمون فرضیات پژوهش.. 78

4-2-1) فرضیه اصلی. 78

4-2-2) فرضیه­های فرعی. 79

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها. 83

5-2) پاسخ به پرسش­های پژوهش.. 85

5-3) پیشنهادهای پژوهش.. 88

5-3-1) پیشنهادهای کاربردی. 88

5-3-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 89

5-4) محدودیتهای پژوهش.. 89

منابع.. 90

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای