دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

 

–  موانع خلاقیت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ظهور خلاقیت که موهبتی الهی و همگانی می باشد،مستلزم ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه می باشد.لذا برای گسترش این توانایی بایستی موانع و عوامل آن را نیز مطالعه نمود تا بتوان فرصت لازم را برای رشد این توانمندی برای همه افراد جامعه فراهم آورد (امینی، ١٣٧۵).در اینجا کوشش شده می باشد به گونه اختصار به طبقه بندی موانع و عوامل بروز خلاقیت بپردازیم:

 

 

١- موانع شناختی

١- عادت : افراد در حل مسائل معمولاٌ روشی را به کار می برند که بدانند با موفقیت همراه می باشد.این روش در موارد مشابه تکرار می گردد و فرد کم کم به آن عادت می کند.عادت موجب می گردد که بشر در یک چارچوب خاصی قرار گیرد و کارهایش را طبق دستورالعمل معینی انجام دهد از این رو امکان نوآوری و یافتن راه حل ها و طرح های جدید کاسته می گردد (حسینی، ١٣٧۶).

٢- عدم انعطاف پذیری : انسانی که در قالب معینی فکر و اقدام می کند،انعطاف ناپذیر می گردد.زیرا توان اندیشیدن درمورد ی جهات مختلف مسئله را ندارد و تنها یک یا دو جهت را می بیند(حسینی، ١٣٧۶).

٣- رویگردانی از ابهامات : افراد اگر احساس کنند قادر به مقابله با جایگاه های مبهم،پیچیده و غیر ممکن نیستند از آنها استقبال نمی کنند.به این ترتیب،فرصتی برای رویارویی با مسائل تازه و رسیدن به افکار خلاق را از دست می دهند.نیاز شدید و افراطی به نظم و ترتیب نمونه ای از این رفتار می باشد و باعث می گردد که همه چیز کاملاٌ مرتب باشد تا ابهام و اشکالی پیش نیاید.بدین ترتیب امکان بروز خلاقیت از بین می رود (حسینی، ١٣٧۶).

۴- اتکا بر مفروضات : افراد معمولاٌ هنگام حل مسائل،مرزها و محدودیت های خاصی را قطعی فرض می کند و همچنین مانع از بروز خلاقیت در آنها می گردد(حسینی، ١٣٧۶).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟