دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

–  ویژگی های مدیران خلاق :

١- تمرکز بر یک موضوع و یک کار: با در نظر داشتن اینکه اثربخشی خلاقیت بسته به سادگی و تمرکز دارد،افراد خلاق اکثراٌ بر یک کار متمرکز می شوند.افراد خلاق،خلاقیت های اثربخشی خود را از جا های کوچک شروع می کنند.خلاقیت به دانش و مهارت و تمرکز نیاز دارد.این واضح می باشد که افرادی استعداد بیشتری برای خلاقیت دارند.اما این استعدادها در یک زمینه محدود و مشخص می باشد.در حقیقت نوآوران به ندرت در بیش از یک زمینه فعالیت دارند و این در تمام موفقیت های نوآورانه آنها صدق می کند (سلطانی،١٣٨٢ ).

٢- دارای روحیه علمی و پژوهشی هستند: مدیران خلاق با مسائل و امور مربوط به سازمان و حتی زندگی شخصی برخورد اصولی و علمی داشته و پژوهش و پژوهش را برای حل معضلات کارساز می دانند و این به خاطر این می باشد که بهره گیری از ره حل های جدید موجب صرفه جویی شده و زودتر می توان به نتیجه رسید (سلطانی، ١٣٨٢).

٣- حد بالایی از قابلیت خطر کردن دارند: خلاقیت خصیصه آدم هایی می باشد که جرات خطر کردن دارند.برای مثال در علوم،پژوهشهای خلاق کم و بیش همیشه مستلزم قمار کردن های حساب شده می باشد اما کارهای عادی را می توان بدون خطر کردن چندان انجام داد.فرد حرفه ای در هیچ عرصه ای،علم یا بازار بورس به دنبال ” بحث موفقیت پنجاه پنجاه” می باشد.به عکس،جویای موقعیتی می باشد که در آن بتواند کاری کند تا دانش برتر به بار نشیند.گاه این دانش برتر حاصل پشتکار در کسب قطعه هایی بیش از اکثر افراد دیگر می باشد.گاه تصادفی حاصل می گردد اما هرگونه که حاصل گردد بعید می باشد که عنصر خطر را به کلی حذف کند.عملکرد خلاق مستلزو دست زدن به خطرهای حساب شده هم می باشد.که در آنها هم دقت محاسبات بر دانش برتر استوار شده می باشد (سلطانی،١٣٨٢ ).

۴- دارای روحیه نقادی بالایی هستند : مانند خصایص مدیران خلاق این می باشد که خود مانند افراد انتقاد کننده بوده و انتقاد پذیر هستند و روحیه نقادی را از طریق ارائه اطلاعات به کارکنان،توجه و پذیرش نظرات کارکنان،ایجاد انگیزه نقد و ارائه راه حل،انجام نظرسنجی از کارکنان،استقرار سیستم پیشنهادات در سازمان،اشاعه می دهند.وقتی روحیه نقادی در تک تک کارکنان ایجاد گردید این امر به عنوان باورهای مشترک درآمده و در سازمان نهادینه می گردد.نقد را می توان نرم افزاری برای توسعه فکر و ظرفیت ذهنی و علمی بشر دانست.در نقادی،افکار و مباحث علمی و سازمانی مختلفی مورد بحث قرار گرفته و از دل آنها اندیشه های نو پرورش می یابد و به عنوان راهکارهای عملی معضلات سازمان را حل می کنند و در نهایت در دل نقادی،خلاقیت های فردی شکل می گیرد و افراد خلاق،سازمان را تبدیل به یک سازمان خلاق می کنند (سلطانی، ١٣٨٢).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟