دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

تفکر منفی : این حالت ممکن می باشد نسبت به خود و دیگران به صورت احساس ناتوانی،کم ارزشی،بدبینی،عیب جویی و نا امیدی ظهور یابد که مانع جدی برای تفکر خلاق می باشد.خودسانسوری و بی توجهی به ایده ها و افکاری که می تواند سازنده و موثر باشد.نمونه هایی عیان از منفی گرایی می باشد در بسیاری از مواقع،ایده های تازه ای که می تواند تبدیل به طرح خلاق و مفیدی گردد به سبب برخوردهای منفی برای همیشه نابود می گردد.در این مواقع،فرد به خود نهیب می زند که این افکار بچگانه می باشد،احمقانه و مسخره به نظر می رسد،ممکن نمی باشد،اصلاٌ به من چه مربوط می باشد و… همچنین این عبارات ممکن می باشد از طرف دیگران اظهار گردد که در هر دو حالت امکان بروز هرگونه خلاقیت را از بین می برد (حسینی، ١٣٧۶).

٢- موانع عاطفی

١- ترس از شکست و اشتباه : ترس از شکست باعث می گردد بشر فقط به دنبال اموری برود که احتمال موفقیت در آن ها زیادتر باشد،لذا از هر کاری که مستلزم خطرپذیری و ریسک باشد،دوری می کند.در حالی که خلاقیت مستلزمخطرپذیری بالاست. این ویژگی هرچند به عنوان یک مانع فردی و عاطفی قلمداد می گردد،اما به سبب نوع برخوردهایی که از آغاز با افراد شده می باشد،به مرور شکل می گیرد.زیرا معمولاٌ به موفقیت ها پاداش داده می گردد و شکست ها باعث سرخوردگی می گردد.از طفولیت به کودکان آموخته می گردد که اشتباه نکنند.در حالی که شکست،ضرورت دستیابی افکار و ایده های نو و خلاق می باشد (حسینی،١٣٧۶ ).

٢- عدم اعتماد به نفس : بسیاری از مواقع افراد توانایی ها و استعداد های شگرفی دارند اما عدم اعتماد به خود مانع بروز قوای خلاقشان می گردد.ممکن می باشد آنها افکار و ایده های زیادی داشته باشند اما با تردید به آنها می نگرند و احساس می کنند نظریات آنها ارزش زیادی ندارد.حتی جرات نمی کنند که آنها را به زبان بیاورند.باور نداشتن به خویش کم کم منجر به سرکوب و زایل شدن توانایی های فرد می گردد و قدرت آزاد اندیشی و تعمق را از او می گیرد.بسیاری از مواقع،عدم رشد خلاقیت،نتیجه موانع عاطفی مانند کمرویی و زودرنجی و اولویت قائل شدن به نظر دیگران به دلیل عدم اعتماد به نفس می باشد (حسینی،١٣٧۶ ).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟