دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

بهره وری

١- ٣-  ٢- تعریف بهره وری

بهره وری مفهومی می باشد فراگیر و گسترده به نحوی که شاید بتوان ادعا نمود مدیریت،یعنی کوشش برای بهبود بهره وری.با این تعریف و در محدوده مدیریت فردی،می توان گفت شخصی که امروزی بهتر از فردایی بهتر داشته باشد فردی موفق و بهره ور می باشد و در سطح سازمان،چنانچه مدیری بتواند با حفظ اندازه داده ها به ستاده های بیشتر و بهتری دست یابد او را مدیری موفق و بهره ور می دانیم.هدف علم مدیریت جستجو و تبیین راه های کسب بهره وری بیشتر بوده می باشد(خاکی، ١٣٧۶).

به نظر می رسد اصطلاح بهره وری،برای اولین بار در نوشته ها و عقاید اندیشمندان اقتصادی مکتب مرکانتلیسم[1] مطرح شده می باشد اما در اینکه این واژه چگونه وارد ادبیات اقتصادی شده می باشد،دیدگاه های مختلفی هست که این در میان اظهارنظرها (ژان فوراسیه[2]) از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.او می نویسد:”مثل اینکهً اولین بار این واژه در آثار قدما در کتابی از اگریکولا[3] به نام متالیسکا[4] مطرح شده می باشد”.

اما در قرن هجدهم فیزیوکرات هایی مانند فرانسوا کنه[5] با این واژه مفهوم قدرت تولید کردن را اتلاق کردند و این معنا در لغت نامه های للیتره[6] به سال١٨٨٣  میلادی و لاروس[7] به سال١٩۴۶ میلادی تکرار شده می باشد(خاکی،١٣٧۶ ).

از قدما می توان از آدام اسمیت[8] تحلیلگر روابط بین کار و بشر و تقسیم کار و کارل مارکس(ارائه کننده نظریه ارزش نیروی کار) نام برد که هر دو در ارائه مفهوم مناسب از بهره وری در جهان معاصر تأثیر بسزایی داشته اند(پروکونپکو،ترجمه ابراهیم مهر،١٣٧٢ ).

در ارتباط با بهره وری،تعریف پذیرفته شده ای که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد و وازه بهره وری در ذهن هر فرد معنای خاصی را متبادر می کند اما در این جا به تعدادی از این تعاریف تصریح می گردد:

استاینر : معیار عملکرد و یا قدرت و توان موجود در تولید کالا و خدمات(خاکی،١٣٨۴ )

استیگل: نسبت میان ستاده ها و داده های مرتبط باعملیات تولیدی مشخص و معین(سمانت، ١٩٨۵)

سمانت: بهره وری را نسبت بازده ملموس به نهاده های ملموس تعریف می کند(هینس[9] ودیگران، ١٩٧۶)

[1] .Mercuonthelism

[2] .Jaen Foursate

[3] .Agri cola

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] .Metalisca

[5] .Quensay

[6] .Lelittre

[7] .Luruose

[8] .Adam Smith

[9] . Hines

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟