دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

قسمتی از متن پایان نامه :

نوآوری از دیدگاه تحلیل عوامل:

در میان تمامی روانشناسان که کوشش کرده­اند نوآوری را اندازه­گیری کنند، گیلفورد (۱۹۶۰ و ۱۹۵۹ و۱۹۵۰، به نقل بهروزی، ۱۳۷۶) پیشگامتر و منتقدتر می باشد. گیلفورد نوآوری را اقدام یا رفتاری می­داند که راه حل مناسب برای مسائل و معضلات ارائه نماید. او می­گوید نوآوری عبارت می باشد از نشان دادن اقدام یا رفتار توانایی خلاق و به گونه کلی اقدام خلاقه یعنی ارائه یک راه حل مناسب برای مسائل و معضلات. به گفته گیلفورد تا وقتی بشر به مشکلی برخورد نکند و زندگی او از روی عادت و یا بر مبنای دور زدن معضلات سپری گردد خلاقیتی در کار نیست اما همین که به مشکلی برخورد نمود و خواست آن را حل کند دست به نوآوری می­زند. به نظر گیلفورد ذهن یا هوش در برگیرنده ۱۲۰ عامل و یا توانایی مختلف می باشد که ۵۰ عامل آن شناخته شده می باشد. دسته اول، طبقه کوچکی از توانایی­های مربوط به حافظه و دسته دوم طبقه بزرگتری از تواناییهای فکری را تشکیل می­دهند. دسته دوم به نوبه خود به ۳ گروه تواناییهای تولیدی[1]، شناختی[2]، و ارزشیابی[3] تقسیم می­گردد.

 

 

نظریه ارتباط اجباری:

از این شیوه از اعضای گروه خواسته می­گردد که بین زمینه­های موضوع اصلی و موضوعی دیگر که مرتبط به آن نیست ارتباطی را به وجود آورند تا از نتیجه تلاشهای ذهنی آنها به ایده­های دست یابند در آغاز جلسه هدف از ایجاد چنین ارتباطی اجباری به شرکت­­کنندگان گفته می­گردد که گروه ممکن می باشد هنگام ایجاد این ارتباط به ایده­های جدید برسند (حسینی، ۱۳۷۸).

5- ٢- ٢- عناصر اساسی در نوآوری سازمانی :

١ـ خلق اندیشه[4] : دانش جدید در پیرامون کشفیات اساسی گسترده دانسته های موجود یا خلاقیت خودجوش به واسطه ابتکار فردی و ارتباطات با دیگران شکل می گیرد.

٢ـ آزمون تجربی مقدماتی : اندیشه ها مقدمتاٌ در بحث با دیگران،ارجاع به مشتریان،ارباب رجوع یا کارشناسان فنی،معرفی یا به صورت مدل اولیه یا نمونه آزموده می شوند.

٣ـ تعیین انجام پذیری[5] : عملی بودن و ارزش مالی به صورت مطالعه های رسمی انجام پذیری انجام می شود که هزینه ها و فواید بالقوه و هم چنین بازارهای بالقوه و کاربرد را نیز تعیین می کند.

۴ـ کاربرد نهایی[6] : محصول جدید در نهایت به صورت تجاری در می آید یا در بازار به معرض فروش

گذاشته می گردد یا فرآیند تازه ای به عنوان قسمتی از فرآیند روزمره می گردد (شرموهون[7]، ١٩٩٩ ، ترجمه،ایران نژاد پاریزی،١٣٨١ ).

[1] – Productive

[2] -Congnitive

[3] – Eralvative

[4] – idea creation

[5] – feasibility determination

[6] – final application

[7] -Chermuhon

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه شیراز می باشد.

۵-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی ارتباط معنادار هست.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری ارتباط معنادار هست.

٣  – بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمت و اندازه تحصیلات تفاوت معنادار هست.

۴ – بین ابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان ارتباط معنادار هست.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی ارتباط خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم نمود؟