دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

) اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

با در نظر داشتن اینکه دانش‌آفرینی در سازمان جزء اولویت‌های مدیران ارشد سازمان قرار دارد، انتخاب مدل مناسب به عنوان یک استراتژی سازمانی بسیار ضرورت می‌یابد. سازمان‌های رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با در نظر داشتن تعامل بسیار زیاد با محیط پیرامون خود واجد شرایط خاصی می‌باشد. لذا از این رو منابع انسانی در سازمان‌های مذکور در این تحولات تأثیر‌آفرین و موثر خواهند بود.بمنظور بهره گیری بهینه از این پتانسیل ضرورت ایجاد ساختارهای لازم جهت دانش‌آفرینی به عنوان محور رشد، تعالی و ایجاد احساس ارزش در منابع انسانی از یک سو و بهره گیری موثر از ایشان برای تحقق اهداف سازمان‌های رسانه‌ای از سوی دیگر خواهد بود.

در این پژوهش برآنیم تا با بهره گیری از مدل نوناکا فرآیند دانش‌آفرینی را در یک سازمان رسانه‌ای (خبرگزاری ایسنا) مورد مطالعه قرار دهیم. این پژوهش می‌تواند مدیران سازمان‌های رسانه‌ای را نسبت به چهار فرآیند موجود دانش‌آفرینی در مدل نوناکا آگاه نموده تا با بهره‌گیری از آن در سازمان خود نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده و تصمیمات و تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ نمایند.

1-3) گزاره­های پژوهش

1-3-1) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش:

یک سازمان رسانه‌ای موفق در جهان امروز می‌بایست فرآیند دانش‌آفرینی را به صورت استراتژیک انتخاب کند. برای نیل به این هدف مدیران سازمان‌های رسانه‌ای می‌بایست منطبق با الگوهای موجود در فرآیندهای دانش‌آفرینی استراتژی موردنظر خود را انتخاب نموده و ساز و کارهای لازم جهت تحقق این مهم را فراهم نمایند. یکی از مدل‌های موجود مدل نوناکا می‌باشد که ضرورت مطالعه این مدل در یک سازمان رسانه‌ای هدف این پژوهش می‌باشد.

فرآیندهای تبدیل دانش صریح و دانش ضمنی به یکدیگر که در چهار حالت اجتماعی سازی، بیرونی‌سازی، ترکیب و درونی‌سازی محقق می گردد. هدف اصلی این پژوهش تعیین وجود یا عدم وجود ساز و کارهای مرتبط و کارآمد جهت تحقق ارکان این مدل و همچنین تعیین تحقق‌پذیری این مدل در یک سازمان رسانه‌ای ( خبرگزاری ایسنا) می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای