دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                   صفحه

جدول (1-3) فهرست صندوقهای سرمایه گذاری. 32

جدول (2-3) متغیر های پژوهش. 40

جدول (1-4) آمار توصیفی گواهینامه معامله گری اوراق مشتقه مدیران سرمایه گذاری. 48

جدول (2-4) آمار توصیفی گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه مدیران سرمایه گذاری. 48

جدول (3-4) آمار توصیفی سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری. 49

جدول (4-4) آمار توصیفی مدرک تحصیلی مدیران سرمایه گذاری. 50

جدول (5-4) آمار توصیفی اندازه تجربه کاری مدیران سرمایه گذاری. 51

جدول (6-4) آمار توصیفی بازده صندوق های سرمایه گذاری. 52

جدول (7-4) آمار توصیفی ریسک صندوق های سرمایه گذاری. 52

جدول (8-4) آمار توصیف نسبت شارپ صندوق های سرمایه گذاری. 52

نمودار (1-4) وضعیت گواهینامه معامله گری اوراق مشترک مدیران سرمایه گذاری. 53

نمودار (2-4) وضعیت گواهینامه تحلیلگری مدیران سرمایه گذاری. 53

نمودار (3-4)  وضعیت سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری. 54

نمودار (4-4) وضعیت مدرک تحصیلی مدیران سرمایه گذاری. 54

نمودار (5-4) وضعیت اندازه تجربه مدیران سرمایه گذاری. 55

نمودار (6-4) وضعیت بازده صندوق های سرمایه گذاری. 55

نمودار (8-4) وضعیت ریسک صندوق های سرمایه گذاری. 56

جدول (9-4) نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف. 57

جدول (10-4) نتایج آزمون همبستگی. 59

جدول (11-4) نتایج آزمون همبستگی. 60

جدول (12-4) نتایج آزمون همبستگی. 61

نمودار (6-4) وضعیت ریسک – سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری. 62

نمودار(7- 4) وضعیت ریسک – سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری. 62

جدول (13-4) نتایج آزمون همبستگی. 63

جدول (14-4) نتایج آزمون همبستگی. 64

جدول (15-4) نتایج آزمون همبستگی. 65

جدول (16-4) نتایج آزمون همبستگی. 66

نمودار (8-4) وضعیت تجربه- ریسک مدیران سرمایه گذاری. 67

جدول (17-4) نتایج آزمون همبستگی. 68

جدول (18-4) نتایج آزمون همبستگی. 69

جدول (19-4) نتایج آزمون همبستگی. 70

جدول (20-4) نتایج آزمون همبستگی. 71

جدول (21-4) نتایج آزمون همبستگی. 72

جدول (22-4) نتایج آزمون همبستگی. 73

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول (23-4) نتایج آزمون همبستگی. 74

جدول (24-4) نتایج آزمون همبستگی. 75

جدول (25-4) نتایج آزمون همبستگی. 76

جدول (26-4) نتایج آزمون همبستگی. 77

جدول (27-4) نتایج آزمون همبستگی. 78

جدول (28-4) نتایج آزمون همبستگی. 79

جدول (29-4) نتایج آزمون همبستگی. 80

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش یا نتایج مورد انتظار

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین خبرگی مدیران سرمایه گذاری صندوق ها با بازده، ریسک و عملکرد آن ها می باشد ما به دنبال یافتن این موضوع هستیم که آیا اندازه تحصیلات، مدرک تحصیلی، تجربه کاری مدیران سرمایه گذاری بر اندازه ریسک پذیری و بازده صندوق تاثیر می گذارد؟ و این ویژگی های مدیر با عملکرد صندوق ارتباط معناداری دارد؟ آیا مدیریت حرفه ای با به کارگیری افراد با تجربه تر و نیز با تحصیلات بالا تر بدست می آید؟ و آیا می توان با به کارگیری افراد با تحصیلات بالا و در رشته های مرتبط با حوزه کاری صندوق ها بازده آن ها را بهبود بخشید؟ آیا می توان ریسک پذیری صندوق ها را با اندازه تحصیلات و تجربه نیروی کار آن ها مرتبط دانست؟ و در نهایت گواهینامه های بورس با عملکرد، بازده و ریسک صندوق ها ارتباط دارد؟ با ذکر این نکته که هدف علمی این پژوهش غنا بخشیدن به ادبیات صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد.