دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 1. دیدگاه سیسک

سیسک در تشریح هوش معنوی طبقه بندی تقریباً جامعی را ارائه می دهد، وی با ارائه مولفه های هوش معنوی بر ویژگی های منحصر به فرد این هوش صحه می گذارد:

 • ارزش های اساسی: اتصال، رحم، وحدت در همه چیز، احساس تعادل، مسئولیت و خدمت
 • تجارب اصلی: آگاهی از ارزشهای غایی، تجربه های برتر، احساس تعالی، آگاهی فراوان
 • قابلیت های اصلی: دغدغه و دلمشغولی نسبت به مباحث هستی، مراقبه و تجسم، داشتن مهارت شهود
 • ویژگی های کلیدی: صداقت، انصاف، دلسوزی، عاطفی بودن
 • سیستم های نمادین: شعر، موسیقی، استعاره( سجادی، 1390،ص 38).
 1. دیدگاه آمرامودرایر

هفتمؤلفه (بُعد)رابرایهوشمعنویمطرحکردند:

 • هشیاری : آگاهیوخود – دانایی رشد یافته.
 • فیض الهی : زندگیهمراهباتظاهرعشقالهیواعتماددرزندگی
 • معنایابی : معناداربودنفعالیتهایروزمرهازطریقاحساسهدفمندیویکحسوظیفه شناسیدرروبروشدنبارنجهاومشکلاتزندگی .
 • تعالی : حرکتفراترازیکخویشتنمنفردبهیککلیتبههمپیوسته .
 • حقیقت : زندگیباپذیرشوگشادهرویی،کنجکاویوعشقبرایتماممخلوقات .
 • داشتنصلحوآرامشنسبتبهخویشتن(حقیقت،خداوند،وذاتحقیقی).
 • هدایت – درونی: آزادیدرونیهمراهبامسئولیتوخردمندیدراعمال( آمرام، 2007،ص 2 و رجایی، ص11).
 1. دیدگاه کینگ

کینگ در سال 2008نیزچهاربعدرابرایهوشمعنویارائهکردهاست:

تفکروجودیانتقادیدرخصوصمسائلمربوطبههستی[1]، ایجادمعنایشخصی[2] ،آگاهی متعالی[3]،بسطحالتآگاهی[4]( زارعی میتن، 1390، ص84).

این دیدگاه ها را بطور مختصر می توان در جدول زیر ملاحظه نمود:

[1] . Critical Existential Thinking

[2] . Personal meaning production

[3] . Transcendentalawareness

[4] . Conscious state expiation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3 هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

 • تعیین تاثیر بالا بودن خودآگاهی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان
 • تعیین ارتباط تسلط بر خویشتن( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران بر اندازه گشودگی ارتباطی آنها( یکی از ابعاد رهبری موثق)
 • تعیین ارتباط داشتن دیدگاه معنوی( یکی از ابعاد رهبری موثق)با بروز منش معنوی( یکی از ابعاد هوش معنوی)در رفتار رهبران
 • تعیین تاثیر بالا بودن آگاهی جهانی( یکی از ابعاد هوش معنوی) رهبران در موثق بودن آنان نزد زیردستانشان