دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جدول 2-1: منابع دانش. 17

جدول3-1: عوامل سنجش شده در پرسشنامه دانش. 66

جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مورد سنجش در پرسشنامه مدیریت دانش.. 68

جدول 4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت. 70

جدول 4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی. 70

جدول 4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلی. 71

جدول 4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب سطح سازمانی. 73

جدول 4-5: توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه شغلی. 74

جدول شماره 4-6: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند دانش آفرینی.. 75

جدول شماره 4-7: نتایج آزمون میانگین یک نمونه­ای در مورد وجود فرآیند دانش آفرینی.. 75

جدول شماره 4-8: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند اجتماعی سازی.. 76

جدول شماره 4-9: نتایج آزمون میانگین یک نمونه­ای در مورد وجود فرآیند اجتماعی سازی.. 76

جدول شماره 4-10: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند بیرونی سازی.. 76

جدول شماره 4-11: نتایج آزمون میانگین یک نمونه­ای در مورد وجود فرآیند بیرونی سازی.. 77

جدول شماره 4-12: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند ترکیب   77

جدول شماره 4-13: نتایج آزمون میانگین یک نمونه­ای در مورد وجود فرآیند ترکیب.. 77

جدول شماره 4-14: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند درونی سازی.. 78

جدول شماره 4-15: نتایج آزمون میانگین یک نمونه­ای در مورد وجود فرآیند درونی سازی.. 78

 

 

 

 

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل 2-1: سلسله مراتب داده­ها.. 9

شکل 2-2: مدل جینی بلینگر.. 10

شکل 2-3: مدل شیدروف.. 11

شکل2-4: ارتباط بین داده ها، اطلاعات و دانش.. 14

شکل2-5: منابع سازمان در بستر زمان.. 23

شکل2-6: افراد، فرآیندها و فن آوری.. 25

شکل2-7 توسعه ابعاد ساختار سازمانی.. 31

شکل 2-8 چارچوب نظری لزوم مدیریت دانش سازمان ها.. 38

شکل 2-9: مدل خلق و تبدیل دانش سازمانی.. 39

شکل 2-10: مدل کلی ساختار نظام های مدیریت دانش.. 42

شکل 2-11: مدل زنجیره دانش.. 43

شکل 2-12: مدل چهار حلقه ای مدیریت دانش.. 45

شکل 2-13: مدل پنج مرحله ای خلق دانش در سازمان.. 47

شکل 2-14: مدل مبتنی بر فرهنگ.. 50

شکل 2-15: مدل مفهومی تسهیم دانش.. 51

شکل 2-16: مدیریت دانش.. 51

شکل 2-17: مدیریت دانش.. 52

شکل 2-18: مدیریت دانش.. 52

شکل 2-19: مدیریت دانش.. 52

شکل 2-20: مدیریت دانش.. 52

شکل 2-21: فرآیند هماهنگی مدل کوزا.. 53

شکل 2-22: فرآیند های عملیاتی مدل کوزا.. 53

شکل 2-23: مدل اواد و حسن خزیری.. 54

شکل 2-24: مدل ناسا.. 54

شکل 2-25: فرایند دانش آفرینی.. 62

نمودار شماره 4-1: جنسیت پاسخگویان.. 72

نمودار شماره 4-2: گروه سنی پاسخگویان.. 73

نمودار شماره 4-3: وضعیت تحصیلی پاسخگویان.. 74

نمودار شماره 4-4: سطح سازمانی پاسخگویان.. 75

نمودار شماره 4-5: سابقه شغلی پاسخگویان.. 76

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای