دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با بهره گیری از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط بین داده ها، اطلاعات و دانش

بعضی از محققان در طبقه بندی هرم دانش، از واژه های دیگری نیز بهره گیری می کنند. مثلا به تشریح مفاهیمی نظیر عقل، بصیرت، اراده و … می پردازند. داونپرت و پروساک (1998) در کتاب خود با عنوان “مدیریت دانش” این مفاهیم را در خود دانش مستتر تلقی می کنند تا بتوانند به هدف­ها و مقاصد علمی تری برسند.

عده ای از متفکران مدیریت دانش، محدودیت هایی را برای هرم دانش قائل شده اند که در این جا به چند نمونه از آنها تصریح می کنیم.

  • از محدودیت های هرم دانش این می باشد که تنها داده، اطلاعات و دانش را مورد توجه قرار داده می باشد. عناصر و مولفه­های متعددی از ادبیات تحقیقات مدیریت دانش در پارادایم سلسله مراتب دانش مفقود می باشد. به علاوه ، پارادایم سلسله مراتب دانش تمایزی میان دانش ضمنی و دانش صریح قائل نشده می باشد.(Hicks et al, 2007)
  • سلسله مراتب دانش هر گونه تصریح ای به جنبه رفتاری دانش را از قلم انداخته می باشد. ثانیاً این پارادایم به دانش سازمانی و یادگیری سازمانی توجهی نکرده می باشد. (Senge,1990)
  • انتقاد دیگر، به تبدیل یک طرفه و مستقیم داده به اطلاعات می باشد. در این راستا مبحث سلسله مراتب معکوس توسط Tuomi (2000) مطرح گردید که طی آن دانش تبدیل به اطلاعات شده و سپس تبدیل به داده می گردد. سلسله مراتب دوگانه نیز توسط Nissen (2002) مطرح گردید.(Hicks et al, 2007)

2-1-2) انواع دانش سازمانی

دانش از دیدگاه­های مختلف طبقه بندی شده می باشد. درادامه به بعضی از مهم ترین این تقسیم بندی ها تصریح می­گردد:

2-1-2-1) طبقه بندی ارسطو

ارسطو انواع دانش را بر حسب مقاصدشان به دو دسته تقسیم کرده می باشد(انتظاری،1385):

  • دانش نظری که غایت آن فهم و تبیین چه چیزی پدیده هاست.
  • دانش ساخت، دانستن چگونه ساختن و تولید اشیاء و پدیده هاست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای
  • مطالعه انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای